Lanac prenosilaca - silsila

Arifi su saglasni u tome da onaj ko nema ispravnu vezu sa duhovnim velikanima biva odbačen na njihovom duhovnom putu. A kako neko može imati ispravnu povezanost sa onim ljudima koje uopće ne poznaje?! Duhovna veza (ma‘nevi rabita) između osobe i onih koji su je pretekli u tesavvufu ne može biti sasvim ispravna sve dok osoba ne bude radila njihova djela, dok se ne bude ukrasila njihovim odgojem i vrlinama. A možemo li se ukrasiti odgojem onih koje ne poznajemo?! Radi toga, iskreni murid se neće zadovoljiti samo poznavanjem imena svojih šejhova, nego će nastojati da se upozna sa njihovim djelima i vrlinama koje su ih odnijele u Hakkovo prisustvo.

Jedan od nakšibendijskih velikana je rekao: "Poznavanje svojstava prethodnih šejhova može biti korisnije muridu od toga da vidi njihova tijela. Jer, murid može biti zadebljane ljudske dimenzije pa da u njega ne prođe ono što im je uzvišeni Hakk dao od tajni duhovne posebnosti kada ih vidi." 

Zdravo srce (kalb selim) se postiže Božanskim privlačenjem, a najjači uzrok za postizanje tog privlačenja je druženje sa potpunim šejhom, pri čemu se osoba oslobađa loših osobina a ukrašava se pozitivnim, kako bi se mogla uzdići na stepen murakabe (svjesnosti Allahovog nadziranja i Njegove uzvišene prisutnosti) i stepen straha od Njega uzvišenog.

Put nakšibendijskih prvaka je čvrsto prihvatanje vjerovanja ehl-i sunneta ve’l-džemaata i konstantno robovanje vanjštinom i nutrinom, pridržavajući se sunneta a ostavljajući olakšice, uz stalnu srčanu prisutnost sa uzvišenim Allahom (el-hudur meallah), i ulažući u to krajnji napor. Pod olakšicama ovdje mislimo na ono čega se murid mora kloniti, kao što je pretjerano trošenje vremena u dozvoljenim (mubah) stvarima i često i bespotrebno smijanje. Imam-i Rabbani, k.s., rekao je: “Put nakšibendijskih prvaka je najlakši put koji dovodi do Allaha, dž.š., jer se temelji na tesarrufu (duhovnom utjecaju) i davanju džezbe koja prethodi suluku od strane muršida, istinskog nasljednika Vjerovjesnika, a.s., u pogledu izlijevanja svjetala, Allahovom dozvolom, na srca onih koji imaju duhovnu sposobnost. To je put poprimanja muršidove duhovne boje (el-insibag) i njegovog odraza (el-in’ikas) onih koji su s njim iskrenom ljubavlju povezani. Nakši-šejhovi jednako izlijevaju fejz i na starce i na mladiće.” Na početku svakog duhovnog lanca (silsile) svakako se nalazi Allahov Poslanik, a.s. Nakšibendijski tarikat ima tri silsile. Dvije idu preko hazreti Alije, r.a., a jedna preko essiddiku’l-ekbera, najiskrenijeg čovjeka ovog časnog ummeta, hazreti Ebu Bekra, r.a. 

Više o tome kako je nastao tesavvuf - sufizam pročitajte na ovom linku: Pojava tesavvufa kao sistema 

Više o tome zašto treba muršid pročitajte na ovim linkovima: Zašto muršid? i Šta je to posao muršida?

Više o tesavvufu možete pročitati i na ovim likovima:

 - Šta je tesavvuf - sufizam?

 - Tesavvuf u današnjem vremenu

 - Aktuelna pitanja u pogledu na tesavvuf

 - Tesavvuf - put Kur’ana i Sunneta

 - Tesavvuf i tarikati u islamu

 

Nakšibendijsko-halidijska silsila od Muhammeda a.s. do  Gavs-i-Sani Sejjid Abdul-Bäki El-Husejni k.s..

1 - Resulullah Muhammed a.s.
2 - Ebu Bekr es-Sidik r.a.
3 - Imam Selman Farisi r.a.
4 - Imam Kasim bin Muhammed r.a.
5 - Imam Džafer Sadik k.s.
6 - Šejh Bajezid Bistami k.s.
7 - Šejh Ebul Hasan Harkani k.s.
8 - Abu Ali Färmedi k.s.
9 - Ebu Jakub Jusuf Hemedani k.s.
10 - Abdul Halik el-Gudždevani k.s.
11 - Arif Er-Rivegeri k.s.
12 - Mahmud El-Indžir El-Fagnevi k.s.
13 - Ali Er-Ramiteni k.s.
14 - Muhammed Baba Semmasi k.s.
15 - Sejjid Emir Kulal k.s.
16 - Muhammed Behauddin Šah Nakšibend k.s.
17 - Alauddin El-Buhari El-Attar k.s.
18 - Jakub El-Džerhi k.s.
19 - Ubejdullah El-Ahrar k.s.
20 - Muhammed Ez-Zahid k.s.
21 - Derviš Muhammed k.s.
22 - Muhammd Hadžeki Emkeneki k.s.
23 - Muhammed Baki k.s.
24 - Ahmed El-Faruki Serhendi Imami Rabbani k.
25 - Muhammed Ma'sum k.s.
26 - Muhammad Sejfuddin El-Faruki k.s.
27 - Sejjid Nur Muhammed El-Bedvani k.s.
28 - Šejh Šemsuddin Habibullah Mazhar k.s.
29 - Šah Abdullah Dehlevi k.s.
30 - Mevlana Halid El-Bagdadi k.s.
31 - Sejjid Abdullah k.s.
32 - Sejjid Taha k.s.
33 - Sejjid Sibgatullah El-Ervasi k.s.
34 - Abdurrahman Tahi k.s.
35 - Fethullah El-Verkanisi k.s.
36 - Muhammed Dijauddin k.s.
37 - Ahmed El-Haznevi k.s.
38 - Gavs-ul Azam Sejjid Abdulhakim El-Husejni k.s.
39 - Sultan Sejjid Muhammed Rašid El-Husejni k.s.
40 - Gavs-i Sani Sejjid Abdul-Bäki El-Husejni k.s.

 

Ehli-bejtska silsila od Muhammeda a.s. do  Gavs-i-Sani Sejjid Abdul-Bäki El-Husejni k.s..

1 - Resulullah Muhammed a.s.
2 - Alija i Fatima r.a.
3 - Sejjid Imam Husejn r.a.
4 - Sejjid Imam Ali
5 - Sejjid Serafuddin
6 - Sejjid Muhammed el-Magfur Ebu Firas
7 - Sejjid Madžuddin
8 - Sejjid Ebu Firas
9 - Sejjid Tadžuddin
10 - Sejjid Muhammed
11 - Sejjid Felläh
12 - Sejjid Ebu Firas
13 - Sejjid Kemaluddin
14 - Sejjid Kasim
15 - Sejjid Dža'fer
16 - Sejjid Idris
17 - Sejjid Kasim
18 - Sejjid Tadžuddin
19 - Sejjid Ali
20 - Sejjid Mahmud
21 - Sejjid Hasan
22 - Sejjid Halil
23 - Sejjid Ali
24 - Sejjid Said Ebu-l-Hajr
25 - Sejjid Hadže Ebu Tähir
26 - Šejh Sejjid Käl
27 - Sejjid Tahir
28 - Sejjid Ma'ruf
29 - Sejjid Muhammed
30 - Sejjid Abdiilhakim el-Husejni
31 - Sejjid Abdul-Bäki el-Husejni

 

Pretraga