Osobine nefsa i njegove mertebe

''A ja ne pravdam nefsa, zaista nefs naređuje zlo osim kome se Gospodar moj smiluje.'' ( Jusuf, 53)

Šta je ustvari nefs? Ova riječ je u Kur'anu spomenuta oko tri stotine puta. Samoj riječi daje se oko dvadeset značenja, međutim rječju se dubina ovog pojma ne može izraziti. Šta je nefs u cjelosti, znaju samo kamil/potpune evlije.

MERTEBE NEFSA

Nefs, shodno mijenjanju svojih osobina i podizanju sa stepena na stepen, dobiva različita imena. Svako od ljudi se nalazi na jednoj mertebi/stepenu, i kako god je moguće uzdizanje, isto tako je moguće i padanje, odnosno vraćanje se na nižu mertebu.

 1) Nefsi emmara: je nosioc ružnih osobina i lošeg karaktera. Po slijeđenju strasti ide čak ispod nivoa životinje i misli samo na vlastiti užitak. Loša djela vidi lijepim i ne mari za ahiret.

Pod utjecajem ovog nefsa čovjek postaje sebičan, pohlepan, rob strasti (šehveta), škrt, sklon nasilju i slično. Nefsi emmara je Allahov neprijatelj. Allah Teala u kudsi hadisu kaže: ''Nefsa za neprijatelja drži jer on je Moj neprijatelj''.

U Kur'ani kerimu u suri Jusuf se također spominje ova merteba nefsa, gdje Jusuf a.s. kaže: ''Ja ne pravdam svog nefsa, jer nefs naređuje zlo, osim onih kome se Allah smiluje.'' (Jusuf, 53)

Ukoliko se sve osobine nefsi emmare nađu kod jednog čovjeka, taj čovjek pada na stepen šejtana. Nosilac nefsi emmare je, ili grješnik, ili munafik ili kafir. Ovakav nefs je moguće izliječiti terbijetom/duhovnim odgajanjem koji počinje iskrenom teobom i usvajanjem ispravnog vjerovanja/itikada. Ukoliko se pak ne očisti, džehennemska vatra mu je sigurna.

Iako čovjek dosta često može da bude zavaran udobnošću na ovom svijetu...

U jednoj predaji se prenosi da je neki čovjek rekao Šuajbu a.s.: ''Ja činim sve vrste grijeha a Allah me ne kažnjava.''

U tom trenutku Allah Teala objavi Šuajbu a.s.: ''O poslaniče! Taj i taj neprestano čini grijehe. I to ga nimalo ne rastužuje niti brine. Unatoč tolikim grijesima on ne čini teobu. Pa zar to nije dovoljan znak da sam ga kaznio i udaljio od sebe? (Nefsimiz ve biz, Mehmed Ildirar)

 

2) Nefsi levama

Nefsi levama je nefs koji sam sebe kori i kritikuje. Kako uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''Kunem se dušom (nefsom) koja sebe kori'' (Kijame, 2)

Osoba čiji je nefs na ovom stepenu, se kaje kada učini grijeh. Sama sebe kori i donosi odluku da više neće činiti, međutim, kada se ponovo nađe pred grijehom, zbog slabosti, ne može se suzdržati, te ponovo zapada u grijeh, nakon čega se ponovo kaje. Neprestano se nalazi između dobra i zla.

Poneke osobine nefsi emmare se nalaze i na ovom stepenu, kao npr. samodopadljivost, zavist, skriveni rijaluk, želja za položajem i slično. Samo što u ovom slučaju osoba ispravno vidi ispravnim a loše smatra lošim. Kao što zna i da su ove osobine štetne za nju ali ne može da ih se riješi. Nefs u ovom stanju surađuje sa šejtanom usljed čega napadaju na srce, ubacujući razne vesvese. Najutjecajniji lijek za ovo stanje jeste rabita i zikr.

 

3) Nefsi mulhima

Nefs na ovom stepenu se zove mulhima, zbog toga što na pokornost biva nadahnut direktno od Allaha dž.š. bez posrednika.

Kao što uzvišeni Gospodar u Kur'anu kaže: ''Tako mi nefsa i Onog ko ga je lijepo uobličio i dao mu sposobnost razlikovanja dobra od zla (sposobnost da se čuva od zla). Spašen je onaj ko nefsa očisti od zla.'' (Šems, 7-9)

Kada se nefs, teobom, zikrom, rabitom i borbom/mudžaheda oslobodi od grijeha i robovanja strastima, postaje sposoban da uzima fejz i ilham od uzvišenog Allaha. Tada u srce neprestano dolaze ilhami (nadahnuća od Allaha). To je stanje u kojem je nefs potpuno očišćen. Bježi od svakog harama a trči za dobročinstvima.

Ruh počinje da gori Allahovim aškom i osoba zadobija znanje i osobine poput skromnosti, blagosti, dostojanstva, hrabrosti, sabura itd. Međutim šejtan tada napada jače i otvorenije. Prikazuje mu lijepim vlastita djela, a druge prikazuje bezvrijednim. Također, ulijeva mu osjećaj sigurnosti naspram Allahove kazne. I, ako osoba na ovom stepenu nema muršida, odnosno himmeta muršida, može zapasti u velike opasnosti.

4) Nefsi mutmeina

Ovo je nefs koji je našao huzur/spokoj, rahatluk i ostavio sumnju i nesigurnost. Ovo je stepen velajeta i prijateljstva sa Allahom dž.š. Na ovom stepenu nefs zajedno sa kalbom sa ljubavlju izvršava Allahove emrove ili naređenja. Ovakav nefs došao je do duhovnih tedžellijata/ manifestacija, uživa u fejzovima i u svakom poslu za cilj ima Allahovo zadovoljstvo. Stalno je teslim Allahu i njegova pokornost je neprekidna.

Kalb nosioca ovakvog nefsa posjednik je potpunog i istinskog imana. Ovladao je pojedinim tajnama šerijata a darežljivost, istinoljublje, blagost, nasmijano lice i sladak jezik postali su dio njegovog karaktera. Stalno je u halovima tevekkula, tefvida, sabura i rizaluka. Kalb je stalno u stanjima hudura, sekineta, šukra i senaa (hvali Allaha). Pokriva tuđe mahane i prelazi preko omaški. Ni trun se ne odvaja od islamskih emrova i zapovjedi. Živi ahlak časnog Pejgambera s.a.v.s. i u tome osjeća veliki užitak. Allahovom dozvolom posjednik je jednog broja kerameta i kešfova.

Njegovo putovanje ili sejr je sa Allahom, sejr meallahi. Njegov svijet je Hakikati Muhammedija i obistinjuje se u sirru.

U Kur'ani Hakimu ovako je spomenut: ''O ti dušo smirena (mutmeino), vrati se Gospodaru svome, zadovoljna Njime a i On tobom zadovoljan. Uđi među moje robove i uđi u džennet moj.''( Fedžr, 27)

Dakle to je nefs koji je smiren Allahovim aškim i zikrom, pored toga, ovaj ajet nam ukazuje i na sljedeća tri stepena ili mertebe nefsa.

 5) Nefsi radija

To je nefs koji je zadovoljan Allahom. Sve osim Njega on je izbacio iz interesa i postao nefs koji motri samo svog Gospodara. Nefs na ovom stupnju je svoju volju potčinio Allahovoj volji; radi Njega voli, radi Njega se srdi, i radi Njega živi. Šta god da se desi, bilo slatko ili gorko on samo Traži Allahovo zadovoljstvo i čuva edeb u svakoj situaciji. Postaje rahmet za svakog a nikom ne pravi poteškoće i probleme. Sve ljude gleda sa samilošću.

Njegovo putovanje je Sejri fillah. Njegov svijet je sirr sirra. Potpuno je oslobođen bešerskih svojstava i dolazi do stanja fenaa. Međutim, oni koji su došli do ovog mekama nisu arifi nego evlije, te stoga ne mogu druge iršad činiti. U njihovom obliku šejtan može da uđe u snove drugih i da ih zavede.

6) Nefsi merdija

To je nefs kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. Ovo je tako odgojen nefs da je svako njegovo djelovanje u skladu sa Allahovim zadovoljstvom. Zaboravio je grijehe i pliva u moru aška. Sve njegovo je rahmet za svjetove. Koliko god da mu se da kešfova i kerameta on se ne okreće od Allahovog zadovoljstva. Ovo je stepen arifa, velikih evlija i kamil/savršenih insana.

Na ovom stepenu se realizira stanje beka billah. Ovakav insan se uzdigao u duhovne svjetove, a zatim se, nakon što je uzeo sva potrebna znanja, vratio u ove materijalne. Spoznaju sa kojom je počašćen dijeli drugima. Ruhom koji mu je udahnut čuje i gleda. Čuje glasove na velikoj daljini, i ukoliko dobije izun/dozvolu može obavljati posao iršada. U njihovom obliku šejtan ne može ulaziti u snove drugih. Njihovo putovanje je Sejri anillah, svijet materijalni, a mjesto lataifa hafa.

7) Nefsi kamila

Znači da je to potpun, zreo i potpuno čist nefs. Ljudi na ovom mekamu su Allahovi najizabraniji robovi. To su kutbovi koji su na najvišem stepenu aška i edeba. Oni su Allahovi dokazi na zemlji i pravi varisi/nasljednici Pejgambera s.a.v.s. Zaduženi su iršadom stvorenja a u njima su sabrane najbolje osobine ahlaka. Osobe koje zovemo gavsovima i kutbovima su iz ove kategorije.

 Putovanje im je sa Allahom, sejri billah, svjetovi su im u mnoštvu jedinstvo i u jedinstvu mnoštvo. Mjesto ovoga lataifa je ahfa. Svi halovi su im ibadet i zikr. Ni jednog trenutka nisu u gafletu naspram Allaha. Oni žele samo ono što želi Allah. Njihovo i zadovoljstvo i srdžba su sa njihovim Gospodarom.

Oni vole Uzvišenog Hakka a stvorenja vole njih. Oni se boje Allaha a stvorenja se boje njih. Oni hizmete Allahu a njima hizmeti cio svijet. Oni su zadovoljni sa Allahom a cio svijet, izuzev kafira i gafila, zadovoljan je njima.

Allah dž.š. njima časti stvorenja i bereketom njih čuva ih od belaja. Njihovim bereketom i utjecajem na srcima salika/duhovnih putnika pojavljuju se halovi. One koji vode računa o Allahovim emrovima vole više od sebe i vlastite djece, ali na sve gledaju sa merhametom i samilošću. Ne gledaju u mahane ljudi, naređuju dobro a odvraćaju od zla.

Iz njihovih čistih i svijetlih lica izlazi sreća i nur. Oni koji ih vide, okreću se Allahu. Gledanje u njihova lica, sa edebom, je ibadet. Njihove prefinjene riječi su izvor mudrosti.  Njihov pogled, čak i obični, bolji je od dunjaluka i svega što je na njemu. Biti na njihovoj kapiji veće je od cijelog dunjaluka. Prelazak duhovnih puteva bez njih bi bio nemoguć.

Cilj tesavvufa je biti sa ovakvim insanima i uz njih postati potpun. Oni koji uđu na ovaj put odgajaju svog nefsa, prelaze mnoge deredže/stepene i tako postaju bliski Allahu, postižu vječnu sreću. Koliko god da se truda učini na tom putu malo je.

 

PRIČA: DRAGULJ KOJI SE NE MOŽE PLATITI

Ebu Bekr Šibli k.s., shvativši da je spas kod Allahovih dostova zaputi se u Bagdad kod Džunejd Bagdadija k.s.. Kao veliki hadiski alim i namjesnik jedne pokrajine bio je osoba vrijedna poštovanja. Kada je izašao pred Džunejd Bagdadija ovako mu se obrati:

''Kod vas ima jedan veoma vrijedan dragulj, pa, ili mi ga poklonite ili prodajte.''

''Ako bi ti prodavao ti ne možeš platiti njegovu cijenu, a ako bi ti poklonio... pa imetak koji dođe bez truda, ne cijeni se. Ni jedno ni drugo nije za tebe'' reče h. Džunejd.

''Pa šta onda da se radi?'' upita Ebu Bkir Šibli k.s.

''Jednu godinu ćeš prodavati šibice'' odgovori Džunejd Bagdadi k.s.

Kada je prošla godina dana, došao je ponovo kod Džunejd Bagdadija k.s., a on mu tada reče:

''Taj posao je kapija  trgovine i ponosa. Sada ćeš ići i prositi od vrata do vrata!''

''Čujem i pokoravam se'' odgovori Šibli a zatim poče sa prošnjom.

A zar da namjesnik i veliki alim prosi?

Džunejd Bagdadi k.s. je u njemu vidio bolest koju je trebalo liječiti. Istovremeno biti i arifibillah i njegovati veličinu nefsa, bilo je nemoguće, zbog toga je trebalo iskorijeniti ovaj ponos.

Tako je Šibli prosio od ulice do ulice cijelu godinu. Nije preostalo mjesto gdje nije išao. Na kraju je došao u stanje da mu niko ništa nije davao, te je o tome izvjestio Džunejd Bagdadija:   

''Sultane, ranije su mi nešto i davali ali sada više ništa ne daju''

''Jesi li napokon spoznao svoju vrijednost? Naime, ti si bio upravitelj i trideset godina si učio hadis a sada nisi u stanju da isprosiš ni dvije pare. Stoga se ne veži za ovaj dunjaluk! Ja kod tebe i dalje vidim tragove ponosa i želje za položajem, zbog toga ćeš prositi još jednu godinu!''

Tako je Šibli prosio još jednu  godinu a njegov nefs je postao kao bačena maramica. Shvatio je da nikakva sila nije vječna. Za četiri godine očistio je ponos koji je proizlazio iz položaja i znanja koje je imao. Nakon toga postao je murid h. Džunejd Bagdadija.

 

KAKO ZAUZDATI NEFSA

Ovladavanje nefsom je zaista težak i mukotrpan posao. Iz razloga što nefsa nije moguće ukloniti u potpunosti kao druge neprijatelje. On je u isto vrijeme i sredstvo i jahalica za čovjeka.

Iako je njegovo štetno dejstvo nepregledivo,  bez njega se ne može. Obzirom da je tako, onda ga treba odgojiti i usmjeriti da čini dobro. A kako bi se onemogućilo njegovo prelaženje granica potrebno ga je oslabiti i ukrotiti. Njegovo liječenje je vrlo suptilan i težak posao. Onaj ko nefsa zauzda takvalukom i čuvanjem od grijeha, taj će ostvariti mnoge koristi.

Ovo je jahalica uzdignute glave, divlja i veoma teška za upravljanje. Udarac uzdom ne obara njenu glavu. Jedini način da se pokori jeste da se zauzda pokornošću i unižava sve dok ne spusti glavu.

Prema riječima uleme, nefsa je moguće ukrotiti pomoću tri stvari:

1.        Staviti branu njegovim željama tj. smanjiti mu hranu. Tvrdoglava životinja se u stanje pokornosti dovodi tako što joj se umanji hrana.

2.       Opteretiti ga teškim teretom, tj. opteretiti ga velikim ibadetom, jer ako se nepokornoj životinji smanji hrana i poveća teret, postaje pokorna i obara glavu.

3.       Tražiti pomoć od Allaha tj. neprestano Ga moliti da pomogne u borbi sa  nefsom. Izvan ovog nema spasa.

Ako se istrajno primjenjuje ovo troje, Allahovim izunom, nepokorni nefs uzdignute glave obara glavu i postaje potpuno pokoran.

S. Muhamed Rašid k.s. u jednom sohbetu navodi primjer ranijih Sadata, ističući zlo nefsa: ''Jednog dana Sejda-i Tahiju k.s. došao neki derviš od kojeg on zatraži da mu prenese jedan sohbet od svog šejha. Ovaj derviš tada reče: 'Moj šejh kaže: 'Sve dok materija ne postane džubre ne može ostati na površini vode.' Ovo se jako svidjelo Sejda-i Tahiju te je rekao: 'Tako mi Allaha ovo je istina! Sve dok čovjek svog nefsa ne učini džubretom ne može plivati na površini. Kako god džubre zbog svoje lahkoće ostaje na površini vode, čovjek svog nfsa mora smartati bezvrijednim pa će se zbog svoje lahkoće uzdizati i ostati na površini, a ako nefsa smatra za veliko, odmah tone na dno. Sve dok čovjek vidi svoju vrijednost ne može stići do Gospodara.''

Jahja b. Muaz Er-Razi k.s. je rekao: ''Bori se sa nefsom pomoću ibadeta i rijazata. Rijazat je da malo spavaš, malo pričaš, da ne gaziš prava stvorenja i da malo jedeš, jer malo spavanja obezbjeđuje postojanost volje, malo priče štiti od mnoštva belaja, čuvanje prava stvorenja dovodi insana do cilja. Malo spavanja također ubija želje nefsa koje vode u nepokornost. Mnogo jela čini srce grubim i uništava njegov nur.''

S. Muhamed Rašid k.s. je rekao: ''Svi virdovi i djela nakšibendijskog tarikata imaju za cilj ubijanje zle naravi nefsa. Nakon što se to postigne sve drugo počinje da dolazi na svoje mjesto. Najveći čovjekov neprijatelj je njegov nefs. Stoga čovjek treba da se upozna sa sobom i da ne pada u zamke koje mu nefs postavlja. Kada osoba savlada i pokori nefsa zikrom lataifa, onda između njega i Allaha više ništa ne stoji. Masa je onih koji su upotpunili svoja djela ali nisu bili pomognuti od Allaha i nisu pobijedili svog nefsa. Ono što vodi ljude u propast je njihov nefs.''

H. Sejda prenosi da je Gavsi Kasrevi k.s. u jednom sohbetu rekao: ''Nakšibendijski učitelji onima koji su vezani za njih stalno pokazuju zadnju stranu ogledala (pokazuju im negativne strane), dok dobro koje pokazuje prednja strana skrivaju. Sve dok osoba gleda u zadnju stranu ogledala neće sebe vidjeti dobrim, neće se umisliti niti zaljubiti u sebe. Stalno će gledati u svoje mahane te tako nefs neće imati mogućnost da djeluje. Djela koja se povećavaju neće vidjeti i ponašati će se kao da ih i nema, ali će ih stalno povećavati. Ako bude tako Gospodar svjetova će uvećavati duhovne deredže i omogućiti da dođe do Njegova zadovoljstva. S druge strane, drugi ljudi sebe vide u prednjoj strani ogledala; vide svoja dobra djela što nefsu omogućava da djeluje i sebe vidi kao velikana. Uočavaju tuđe mahane i vide sebe iznad drugih. Tako ne mogu da se uzdižu duhovno. Ponekad čak i gube  stepene koje su postigli. Zbog te opasnosti nakšibendijski Sadati one koji su vezani za njih čuvaju od kibura i samodopadljivosti; stalno im ukazuju na njihove mahane a skrivaju od njih njihovo dobro.''

Zavjerom nefsa kalb/srce i drugi lataifi bivaju u stanju kome. Svojim otrovnim ujedima nefs ih je omamio u kavezu tijela. Muršidi kamil je osoba koja ih budi i podsjeća na alemi emr. Budi ih pomoću bića zikra. Muršid svojim glasom i pogledima podsjeća na našu osnovnu domovinu/vatan. Kao što nijemi komunicira sa nijemim potpuni učitelj priča sa lataifima bez riječi i jezika, podsjeća ih odakle su i ko su.

Eto to je posao svih poslanika i muršida, paljenje kandilja viših svjetova i osvjetljavanje stvorenja, da bi čovjek spoznao u kakvom moru blata pliva te da u skladu svojih kapaciteta poželi povratak u svoju uzvišenu domovinu.

 

Da nas naš Gospodar sačuva zla nefsa i šejtana. Da nam omogući da u ovom svijetu iskušenja pobjegnemo od grijeha ka onom što vodi Njegovom zadovoljstvu, da nas uputi putem ka džennetu  zaposlivši našeg nefsa onim čime je On zadovoljan. Da nas Allah ne odvoji od Sadata ni na dunjaluku ni na ahiretu. Amin.

Pretraga