Važnost i mjesto tesavvufa - sufizma

Vjera se sastoji od Allahovog odgajanja čovjeka. Ovaj odgoj odvija se kroz tri temeljna segmenta, a to su vjerovanje, ibadet i ahlak. Da bi neko bio istinski vjernik uslov je da vjeru živi u sva tri njena segmenta.

Poznati hadis u kojem je Džebrail a.s. došao Resulullahu s.a.v.s. i upitao ga šta je iman, islam i ihsan, govori o tome da našu vjeru sačinjavaju tri neodvojiva dijela .(Buhari,Iman 37.)

Dijelom koji govori o imanu – imanskim osnovama se bave učenjaci akaida, dijelom islama - ibadeta učenjaci fikha a ihsan ili ahlak se tiče unutrašnjeg odgoja čovjeka. Ahlak se ostvaruje uz vodstvo kamil ( potpunih ) insana. Ovi kamil insani se odgajaju u školama tesavufa pod nadzorom muršidi kamila.

Ihsan koji je spomenut u hadisi šerifu govori o važnosti unutrašnjeg čišćenja i odgoja koje se odvija kroz tesavvuf - sufizam.

Kako god je vjerniku farz da ima ispravno vjerovanje – iman i ispravan ibadet, farz mu je i da ima čisto srce, da odgoji svoga nefsa te da zadobije lijep ahlak. A sve ono što pomaže ispunjenju jednog farza je važno isto kao i sam farz.

Nijedan vjernik ne može reći  ''ja ću naučiti iman i ibadete ali me se ihlas, ljubav prema Allahu, spoznaja Allaha  i slično ne tiču''. Ako tako kaže onda on ne može ići pravim putem niti živjeti vjeru u potpunosti.

Vječna sreća vezana je za ljubav prema Allahu i zikrullah. To je univerzalno kur'ansko pravilo koje se nikada neće promijeniti:

'' Allah će uputiti roba koji je njemu okrenut i predan, i voditi ga putevima koji vode do Njegova zadovoljstva. To su oni koji vjeruju i čija su srca postigla smiraj sa zikrom. A srca se smiruju samo sa zikrullahom.'' (Rad 27. - 28.)

Tesavuf je sistem koji čovjeka upoznaje sa Allahom i dovodi ga do istinske sreće i spokoja. Čišćenje srca i lijep ahlak su batinski fikh vjere, a to je u Kur'anu nazvano takvalukom. Napor učinjen na putu postizanja takvaluka zove se ''tezkije'' što znači čiščenje od svih pokuđenih osobina i usvajanje lijepih i pohvaljenih. Cilj svega toga je postizanje Allahovog zadovoljstva i prijateljstva. Odgoj koji za cilj ima Allahovo zadovoljstvo, u cijelosti se mora zasnivati (njegov usul i adabi) na onom što je u skladu sa Allahovim zadovoljstvom.

U sam centar terbijeta i postizanja prijateljstva sa Allahom stavljen je Resulullah s.a.v.s. Uzvišeni Allah u ajetu kaže:

''Reci (Poslaniče moj): Ako Allaha volite, mene slijedite pa će i Allah vas voljeti i grijehe vam  oprostiti...“( Ali Imran 31.)

Prema islamskoj ulemi, slijeđenje koje se ovdje spominje nije bilo kakvo slijeđenje, pod tim slijeđenjem se podrazumjeva istinska ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. koja zahtjeva život prema sunnetu u potpunosti; srcem, jezikom, rječju , stanjem i ahlakom u cjelosti. Tek kada vjernik uskladi svoj život prema sunnetu Poslanika s.a.v.s.,  i vanjštinom i nutrinom, tek tada je pokoran Allahu i ostvaruje Njegovu ljubav.

Poslanik s.a.v.s. je ashabima vjeru prenio u cijelosti; podučio ih je imanu, ibadetu i ihsanu. I ashabi su sljedećoj generaciji vjeru prenijeli na isti način. U prve dvije generacije vjera se živjela u svim njenim segmentima. Ista pažnja se pridavala i zahirskom/spoljašnjem i batinskom/unutrašnjem dijelu.

 

Put Sadata - plemenitih prvaka

Jedan od velikana našibendijskog tarikata Imam Rabbani k.s. je rekao: ''Put Sadati Kiram je put časnih ashaba. Himmet / duhovna podrška i pogled ovih velikana je zaista veliki. Napredak koji se na drugom putu ostvaruje tek nakon provođenja odgojnih metoda, oni koji dođu ovdje to ostvare odmah na početku. Njihova najistaknutija karakteristika je da su stalno u stanju spokoja. Nazar/pogled Sadata je lijek za bolesna srca. Oni su se obojili bojom ashaba. Šta god da drugi kažu!.. jer, suštinu ovoga neće moći razumjeti oni koji dođu poslije.''

 

Šta je tesavvuf?

Sufije su tesavvuf opisali na razne načine. Neki su rekli da je to lijep ahlak, neki da je to čuvanje edeba a neki čišćenje srca.

Neke druge definicije su: tesavvuf je ostaviti odbijanje i nepokornost, i prihvatiti sve što je naređeno. Tesavvuf je: ne pričinjavati nikome teškoće i neugodnosti, svima činiti dobro i dobročinstvo, oprostiti onom ko ti je nanio štetu, ne žaliti se na bolesti i belaje, nastojati dostići najviši stepen ljudskosti. Tesavuf je prigrliti sunnet Poslanikov i obojiti se njegovim ahlakom.

Više o tome kako je nastao tesavvuf - sufizam pročitajte na ovom linku: Pojava tesavvufa kao sistema

 

Tesavvuf je stepen ihsana

Način života koji je živio Poslanik s.a.v.s. i ashabi se naziva ''ihsan''. Ihsan je živjeti svjestan da te Allah vidi.  A cilj tesavufa je da probudi kod čovjeka tu svijest, odnosno da ga dovede na stepen ihsana. Što znači, da ga oboji božanskim ahlakom, a rezultat tog ahlaka je potpun/ kamil insan. Tesavuf je škola gdje se uči lijep ahlak. To je mjesto gdje se iz srca odstranjuju loše osobine a ukrašava se lijepim, mjesto gdje se postiže takvaluk. Da bi se postigao takvaluk potrebno je očistiti srce od nepokornosti, širka i gafleta, i odstraniti od nefsa ružne osobine a okititi ga lijepim. A sve to se čini kako bi se postiglo Allahovo zadovoljstvo i Allahovo prijateljstvo.

Tesavufom se postiže marifetullah/ spoznaja Allaha, a zatim muhabetullah/ilahi ljubav. Za tako nešto uslov je čišćenje srca. Kako god se od čovjeka traži iman i ibadet, isto tako se traži i čisto srce, odgojen nefs i lijep ahlak. Čišćenje srca je farz kao što je to iman i ibadet. Sve ono što vodi ispunjenju ovog farza, važno je isto toliko koliko i on sam. Niko ne može reći, 'meni ne treba iman', niti može reći 'ja nisam dužan da činim ibadet', i niko ne može reći 'ja vjerujem, ibadet činim, ali meni ihlas nije potreban, meni ne treba ilahi ljubav, marifetullah, niti čišćenje srca'. Onaj ko tako misli, on ne može živjeti vjeru potpuno niti može doći do cilja. Jer vjera se sastoji od imana, islama i ihsana.

Dakle, tesavuf je odgojni sistem koji čovjeka upoznaje sa Allahom, dovodi ga u stanje da s Njim nalazi smiraj, i uči ga i vodi putevima koji vode do Njega.

Nedžmedin Kubra k.s. je rekao:

Put tesavufa je pravi put. Osim toga, to je najuzvišeniji put od svih puteva. Jer putevi se vrednuju prema svom cilju. Cilj tesavufa je spoznaja Allaha i izvršavanje, sa edebom, svih propisa koje je donio Poslanik s.a.v.s.

Suština tesavufa je u čvrstom držanju vjerskih propisa i usklađivanju svih postupaka prema propisima Kur'ana i sunneta. Zatim čuvanju od bidata, napuštanju prohtjeva nefsa, izbjegavanju tumačenja vjere prema svom nefsu i izbjegavanju olakšica.

Riječ   ''tesavvuf'' kao termin , se ne može naći u Kur'anu i sunnetu, međutim po svom sadržaju to je jedan odgojni sistem koji se u potpunosti temelji na principima Kur'ana i sunneta. U Kur'an-i Kerimu se spominje termin ''mukarreb'', a istinski sufija je mukarreb. Mukarebuni su Allahovi voljeni robovi koji prednjače u dobru i dostigli su vrhunac u edebu i robovanju. To su Allahovi dostovi i svjedoci na zemlji. Osoba koja je došla na ovaj stepen i okitila se ovim svojstvima je pravi sufi.

Tesavvuf je život zasnovan na takvaluku, kako od nas traže Kur'an i sunnet.

 

Zašto je tesavvuf potreban?

Imam Rabbani k.s. kaže:

''Na put tesavufa se ulazi kako bi se zadobio potpuni iman tj. ubjeđenje u imanske osnove/šarte te kako bi čovjek došao u stanje da sve vjerske propise izvršava sa ljubavlju i lahkoćom.''

Prvi posao osobe koja krene putem tesavufa je čišćenje srca. U Kur'anu časnom čišćenje srca se spominje pod pojmom ''tezkije'' i vječna sreća ovisi upravo od toga. Osnovne vazife našeg Poslanika su bile pozivanje ljudi u vjeru (teblig) i čišćenje ljudskih srca (tezkije).

Čišćenje srca podrazumijeva čišćenje od kufra, širka, gafleta, zavisti, mržnje i drugih duhovnih bolesti. To čišćenje se realizira nurom, fejzom, vjerovanjem, teobom, istigfarom, suzama i ibadetom. Sve dok se srce ne očisti od grijeha i grijeha koji se čine srcem, čišćenje se ne može ostvariti.

Kako god je farz ispravno vjerovanje i ibadet, isto tako je farz i čišćenje srca, odgajanje nefsa i lijep ahlak.

 

Tesavuf i odgoj

Tesavuf i tarikat je odgojni sistem kojim je Poslanik s.a.v.s. odgajao. Onaj ko ne slijedi njegov sunnet, ne može se odgojiti makar se borio sa nefsom hiljadu godina, ne može se odgojiti niti odgajati druge. Po ovom pitanju Uzvišeni Allah je postavio jedan zakon i predočio ga svim ljudima:

''Reci (Poslaniče): Ako Allaha volite mene slijedite, da bi i Allah vas volio i grijehe vam oprostio.'' (Ali Imran 3/31)

 

Zašto ideš kod njega?    

Osnivač hanbelijskog mezheba, neprikosnoveni alim, Ahmed b. Hanbel, često je posjećivao poznatog sufijskog velikana i govorio mu:

''Ej Bišr, poduči me nešto o Allahu, pričaj mi o Njemu''

Učenici su ga jednom upitali:

''Zbog čega idete kod njega? Ti si mudžtehid u oblasti fikha i hadisa, u raznim oblastima si znalac kojem nema sličnog, zar priliči da Vi idete njemu?''

Ahmed b. Hanbel r.ah. im je odgovorio:

''Tačno je da ja imam više znanja u oblastima koje ste spomenuli, ali on ima više znanja o Allahu.''

 

Istinski vodič

Ali b. Vefa r.ah. je rekao:

''Ako nađeš pravog muršida, naći ćeš hakikat čovjeka. Ako nađeš hakikat čovjeka, naći ćeš Allaha. A ako nađeš Allaha našao si sve. Dakle, sva mudrost je da nađeš ovakvog jednog muršida...''

Tesavvuf nije nešto što se može objasniti riječima, tesavuf se mora doživjeti. To je način života Poslanika s.a.v.s. i ashaba. Dok se ne proba ne može se ni shvatiti ni objasniti. Onaj ko želi da stekne znanje o tesavufu, uslov je da ode kod muršidi kamila. Razumjeti tesavuf i naučiti o njemu posmatrajući izdaleka je nemoguće. Zbog toga su velikani na pitanje ''Šta je vaše zanimanje/posao?'' odgovorili ''dođi, vidi, probaj i shvati...''

Ne smije se zaboraviti da se svaki posao uči od znalca iz te oblasti. Kako što je Poslanik s.a.v.s. rekao:

''Da biste stekli znanje o nečemu, tražite pomoć od znalca iz te oblasti!'' (Adžluni, Kešfu'l-Hafa)

Znalci iz oblasti tesavvufa su arifi, Allahovi robovi nosioci zikra.

Više o tome zašto treba muršid pročitajte na ovim linkovima: Zašto muršid? i Šta je to posao muršida?

 

Tesavuf je lijep ahlak

Tesavuf je lijep ahlak. A lijep ahlak je čuvanje prava Uzvišenog Hakka i prava stvorenja. A jedini put u tome jeste slijeđenje Poslanika s.a.v.s. Jer uzvišeni Allah je njega poslao kako bi upotpunio ahlak kod ljudi. Hvaleći njegovu divnu narav, Uzvišeni Gospodar kaže.

''Ti si uistinu najljepše ćudi'' (Kalem, 68/4)

Njegova ćud je ahlak kojem uči Kur'an. Allah Teala je objavio Kur'an i njega s.a.v.s. izabrao kao čovjeka koji će svojim životom ljudima pokazati principe Allahove vjere. Sve ljepote o kojim Kur'an govori su sabrane u njegovoj ličnosti. Njegov ahlak je Kur'an. Kada su ashabi r.a. našu majku hz. Aišu upitali u vezi Poslanikovog ahlaka. Ona r.a. im je odgovorila:

''Zar vi ne učite Kur'an? Njegov ahlak je Kur'an?'' (Muslim)

To znači biti dobar i činiti samo dobro. A to je ihsan. Tesavuf se od toga sastoji. Tesavuf se sastoji od upotpunjavanja lijepog ahlaka, upotpunjavanja ljudske ćudi. Lijep ahlak je okititi se božanskim edebom, okititi se Resulovim ahlakom tj njegovim osobinama.

Tesavvuf se bavi ihsanskom dimenzijom kod čovjeka. Bavi se čovjekovom naravi, ćudi. To je nauka kao što je fikh ili kelam, vrlo kompleksna i opsežna. To je nauka koja se bavi srcem, halom i djelom. Nauka koja nas uči kako usvojiti i zadobiti ahlak koji je potrebno da se nađe kod jednog muslimana. Kao što medicina tretira informacije koje se odnose na zdravlje tijela i uči nas kako postići i održati isto, tako i tesavuf podučava kako izliječiti srce i ruh od duhovnih bolesti. Pomaže čovjeku da se udalji od loših poslova a privoljava ga na lijepa djela i ibadete. Tesavvuf je škola u kojoj se odgajaju dobri/salih robovi. Tesavvuf je neodvojivi dio vjere.

 

Uđi u srce Allahovog dosta

Ashab koji je prenio najviše hadisa, Ebu Hurejre r.a. je rekao:

''Na Sudnjem danu rob će biti doveden pred Allaha. I Allah će ga upitati:

'Da li si zbog mene volio jednog mog voljenog roba?  Da ti oprostim za njegov hatar...'

Stoga volite Allahove dobre robove, uzmite njihovu podršku. Na Sudnjem danu oni će biti sretnici.''

 

Neki čovjek je došao u zijaret Bajezid Bistamiju k.s. sa nijetom da zatraži savjet od njega. Upita ga:

''Reci mi neko djelo koje će me približiti Allahu''

Bajezid Bistami k.s. mu odgovori:

''Voli Allahove evlije i potrudi se da i oni tebe vole. Jer uzvišeni Allah nazar čini na njihovo srce. Nadat se da će Allah u srcu nekog od njih vidjeti tvoje ime pa će ti zbog toga oprostiti.''

 

Da nam naš Gospodar dž.š. podari da razumijemo vrijednost tesavufskog odgoja te da sa aškom i žudnjom izvršavamo njegove adabe, da nas ni na dunjaluku ni na ahiretu ne odvoji od sadata i da nam nasib učini da uđemo u njihova srca. Amin...

Više o tesavvufu možete pročitati na ovim likovima:

 - Pojava tesavvufa kao sistema

 - Šta je tesavvuf - sufizam?

 - Tesavvuf u današnjem vremenu

 - Aktuelna pitanja u pogledu na tesavvuf

 - Tesavvuf - put Kur’ana i Sunneta

Pretraga