Džennetske blagodati

U leksičkom smislu, ''džennet'' znači bašča, mjesto ispunjeno biljem i drvećem. U teološkoj terminologiji, Džennetom se naziva mjesto pripremljeno za vjernike i ispunjeno raznovrsnim blagodatima. Džennet, i život u njemu, je vječan. Svi koji dođu pred Gospodara sa imanom i dobrim djelima, ući će u Džennet. Vjernici koji umru kao griješnici, ukoliko im Allah ne oprosti, nakon što odsluže kaznu za grijehe, ući će u Džennet i u njemu vječno ostati...

Kako saznajemo iz Kur'ana časnog, Džennet je mjesto prostrano koliko su nebesa i zemlja. Vjernici će se u njemu napajati iz rijeka od mlijeka i meda, i vodom čiji se ukus ne kvari. Tamo niti je pretoplo niti prehladno. U Džennetu je raznovrsno voće, vinogradi, mnogobrojne vrste ptičijeg mesa. Tamo će biti sve što požele duše Džennetlija.

Odjeća Džennetlija je od raznovrsne svile, a ukrasi od zlata. Oni će zajedno sa svojim porodicama sjediti na prijestoljima džennetskim. Iz njihovih srca bit će otklonjena mržnja, sijelit će sa svojom braćom, na divanima naslonjeni... Tamo neće biti ni napora ni umora. Niti praznih ili lažnih riječi.

Poslanik, s.a.v.s., nas obavještava o Džennetu i njegovim blagodatima. U jednom kudsi hadisu kaže:

''Uzvišeni Allah je rekao: 'Ja sam za svoje dobre robove, u Džennetu pripremio blagodati kakve oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ikome na um palo'' (Buhari; Tirmizi)

U drugom hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Na sudnjem Danu jedan melek će se obratiti vjernicima: 'Od sada ćete ovdje vječno živjeti. Uvijek ćete biti zdravi i mladi. Nećete stariti niti se razboljevati. Uvijek ćete biti u sreći i zadovoljstvu...''

Mumini će u Džennetu vidjeti Gospodara uzvišenog. U Kur'anu časnom stoji: ''Tog dana će lica nekih ljudi sijati, gledat će u svog Gospodara'' (Kijame, 75/22-23)

 

Putovanje vjernika ka Džennetu

 

Kada melek Israfil puhne u sur, stanovnici Dženeta će se iz kabura probuditi kao iz sna. Vidjet će meleke iznad svojih glava kako ih čekaju sa zlatnim krunama i odjećom od svile. Čekat će ih i burak sa sedlom od nura i grivom od miska i ambera.

Meleki će mumine popeti na jahalice i povesti prema Mahšeru. Mumini će jahati na jahalicama a ispred njih, iza, sa desne i lijeve strane ići će hiljade meleka, učeći salavate i tekbire. Kada ih meleki dovedu do mjesta Mahšera, oni koji se budu tamo nalazili, će upitati:

''Ko su ovi?''

''To su salih robovi iz ummeta Muhammedovog. Oni su na dunjaluku izvršavali ono što je Allah naredio. A uzdržavali nefsove od onog što je Allah zabranio. Sav njihov trud na dunjaluku bio je zarad stjecanja Allahovog zadovoljstva. I sada, kao što vidite, to su postigli, Allah Teala je zadovoljan od njih. Dao im je ovu veličinu i počast. A još više će im dati u Džennetu''

Oni će na Mahšeru stajati na strani gdje budu stajali poslanici i Allahove evlije. Njihova djela će se vagati, a jednom izrečeno ''la ilahe ilellah'' bit će teže od svih njihovih grijeha.

To nije ''la ilahe ilellah'' izrečeno sa gafletom kao što mi to govorimo, njihov stepen je toliki zbog toga što su to istinski, sa ihlasom govorili. Allah Teala će ih pozvati da uđu u Džennet. Idući prema Džennetu preći će preko Sirat ćuprije. Dok budu prelazili preko Sirat ćuprije, Džehennem će im reći:

''Brzo prolazite, o mumini! Vaš nur gasi moju vatru''

I oni će proći poput munje. Ući će u džennetske dvorce i uživati u džennetskim blagodatima.

 

Broj Dženneta

 

U predajama se navodima da je osam Dženneta. To su:

  1. Daru'l – dželal: Džennet od bisera

  2. Daru's – selam: od crvenih rubina

  3. Džennetu'l – me'va: od zlatnog kamena hrizolita zelene boje

  4. Džennetu'l – huld: od žutog korala

  5. Džennetu'n – naim: od bijelog srebra

  6. Džennetu'l – firdevs: od crvenog zlata

  7. Džennetu'l – karar: od miska

  8. Džennetu'l – adn: od posebe vrste bisera. U njemu je kapija od zlata, sa dva krila vrata. Između jednih vrata do drugih je put od 5 stotina godina. Zidovi su mu od satkani od zlata i srebra. Najveći i najljepši od svih dženneta je Džennet Adn. Sve njegove ljepote zna samo Allah Teala.

 

Neke od ovih Dženneta uzvišeni Alalh spominje u Kur'anu:

''One koji su vjerovali i dobra djela činili, čekaju džennetske bašče (Džennetu'l – me'va)'' (Sedžda, 32/19)

''Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili prebivalište će biti Džennetu'l – firdevs'' (Kahf, 18/107)

 

Džennetske kapije

 

Kako se prenosi, osam je džennetskih kapija. Koliko je i temeljnih ibadeta. Isto tako i u Džehennemu je onoliko kapija koliko je velikih grijeha. U jednom hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, stoji da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

''...Osam je kapija džennetskih; oni koji budu namaz ehli/namazdžije, oni će biti pozvani sa kapije namaza, postači će biti pozvani sa kapije posta, oni koji budu udjeljivali sadaku sa kapije sadake, a oni koji se budu borili na Allahovom putu sa kapije džihada''

 

Tada je hz Ebu Bekr, r.a, upitao:

''Hoće li iko biti pozvan sa svih ovih kapija?''

''Hoće. Nadam se da ćeš i ti biti jedan od tih'' odgovori Poslanik,s.a.v.s. (Buhari; Muslim; Tirmizi; Nesai; Ahmed)

 

Kada Dženetlije dođu do jedne od Džennetskih kapija, vidjet će tamo jedno drvo. Ispod drveta izviru dvije rijeke. Vjernici će se po zapovjedi Gospodara, napiti iz jedne od njih, i iz njihovih utroba će nestati sva nečistoća. Zatim će se okupati iz druge, i tada će njihovo lice zasjati nurom džennetskim. Potom će im džennetski vratari otvoriti vrata i reći: ''Selam vama! Došli ste potpuno čisti. Uđite u džennet prostrani, u njemu ćete vječno ostati'' (Zumer, 73)

Kada uđu u Džennet dočekat će ih sluge džennetske i obavijestiti ih o blagodatima koje im je Allah Teala pripremio. Vjernik će se diviti ljepotama koje su za njega pripremljene, a zatim će se nasloniti i reći:

''Hvala Allahu koji nas je uputio na pravi put. Da nas Allah nije uputio, mi pravim putem ne bismo išli'' (A'raf, 43)

Prvi čovjek koji će ući u Džennet, jeste Poslanik Muhammed, s.a.v.s. U hadisu je rekao:

''Ja ću na Sudnjem danu doći pred vrata Dženneta i zatražiti da se otvore. Melek na vratima će me upitati: 'Ko si ti?' a ja ću mu odgovoriti: 'Ja sam Muhammed' potom će melek reći:

'Dobro došao! Naređeno mi je da nikome prije tebe ne otvorim ova vrata' '' (Muslim; Ahmed)

 

Karakteristike stanovnika Dženneta

 

Ikrime, r.a., je rekao: ''Stanovnici Dženneta će biti u životnoj dobi od 33 godine, i žene i muškarci. Njihova tijela će biti veličine kao što je njihov otac Adem a.s. bio, 30 metara visina i 3.5 m širina. Svi će biti nasmijanog lica, surmom podvučenih očiju i potpuno čisti i blistavi. Na njima će biti 70 džennetskih odijela/haljina. Kada muž pogleda u lice svoje žene, u njeno tijelo, pa čak i nogu, zbog blistavila i sjaja njene kože moći će se ogledati na njoj. Isto tako i žena, kad pogleda svoga muža, moći će se od ogledati na njemu. Pri njima neće biti nikakvih nečistoća." (Ahmed b. Hanbel; Taberani; Ebu Nuajm; Hejsemi)

U jednoj predaji se prenosi: ''Kada bi džennetska žena otvorila svoju ruku i okrenula prema nebesima, obasjan bi bio cijeli dunjaluk'' (Ebu Nuajm, Sifatu'l Džennet)

Ebu Lejs Semerkandi, r.a., prenosi predaju koja se prenosi od Zejd b. Erkama, r.a.: ''Neko od ehli kitabija je došao kod Poslanika, s.a.v.s., i upitao:

'O Ebu'l Kasim! Šta kažeš o jelu i piću Džennetlija?' a Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio:

'Da, oni će jesti i piti. Kunem se Onim u čijoj je ruci moja duša, svakom od njih, po pitanju jela, pića i spolnih uživanja, će biti data snaga proporcionalna snazi stotinu ljudi.

Čovjek tada upita: 'Obzirom da će toliko jesti i piti, kako onda da neće obavljati fiziološke potrebe?'

Njihovo pražnjenje će biti putem znojenja. A znoj će biti poput miska.'' (Ahmed b. Hanbel; Hejsemi; Taberani; Bejhaki)

 

Gozba poslanika

 

Prema predaji, Džennetlije će u Džennet ući na dan petka. Smjestit će se na svoja mjesta. I biti počašćeni raznovrsnim blagodatima; uzvišenim mekamima, ukusnim jelima i pićima, hurijama, džennetskom poslugom i drugim ljepotama. Allahu će zahvalu činiti. Zatim će u subotu, meleki sve stanovnike Dženeta pozvati na gozbu kod Adema a.s. Svima koji dođu tamo bit će odjevena posebna odjeća i stavljene krune, i bit će počašćeni mnogobrojnim blagodatima.

U nedjelju će meleki pozvati na gozbu kod Nuha, a.s. Svi će se tamo okupiti a Hak Teala će ih počastiti raznovrsnim blagodatima.

U ponedjeljak će pozvati kod Ibrahima, a.s., utorak kod Musaa, u srijedu kod Isaa a.s. Tamo će biti ugošćen i počašćeni raznim blagodatima.

U četvrtak će meleki reći: ''Danas ste pozvani kod sultana svih poslanika, hz. Muhammeda Mustafe, s.a.v.s. I svi će se okupiti ispod drveta Tuba, i ljudi i džinni. Tamo će biti ugošćeni i počašćeni ljepotama koje do tada oko nije vidjelo i uho nije čulo.

A kada nastupi dan petka, meleki će reći: ''Danas je gozba kod Gospodara uzvišenog. Svi će se okupiti u Džennetu Adn, kako bi vidjeli ljepotu svog Gospodara. Nakon što ih Gospodar počasti raznovrsnim blagodatima, upitat će ih:

''Ima li nešto što vam nisam dao?''

''Ima, Gospodaru naš. Obećao si da ćeš nam pokazati Svoju ljepotu'' odgovorit će. Zatim će se postaviti minber od crvenih rubina i reći će se hz. Ibrahimu da se popne na minber i prouči hutbu prisutnima. On će učiniti kako mu je rečeno i proučit će Allahov govor koji mu je objavljen u sahifama.

Zatim će se narediti hz. Musau da izađe na minber i prouči hutbu, pa će Musa, a.s. izaći proučiti Tevrat. Potom će se narediti Davudu, a.s., da učini isto. Davud, a.s., će izaći i proučiti Zebur, glasom koji će imati sedamdeset vrsta ljepota.

Potom će se reći Isau, a.s., da izađe na minber i prouči hutbu, te će Isa, a.s., izaći i proučiti Indžil.

Nakon toga Hak Teala će se obratiti Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.:

''O Voljeni! Popni se na minber i obrati vjernicima; govori, svim poslanicima, njihovim ummetima i svome ummetu!'' potom će Poslanik, s.a.v.s. izaći na minber od crvenih rubina, obavjestiti prisutne o svim prethodnim i potonjim znanjima, a onda će proučiti Kur'an od početka do kraja, na tako lijep i zanosan način kako niko do tada nikada nije čuo. Svi će biti potpuno opijeni a on, s.a.v.s., će tada reći: ''Sada će vam Allah Teala pokazati Svoju ljepotu''

I gospodar će podignuti zastore ispred očiju ljudi, pokazat će Svoj Džemal, usljed čega će svi pasti na sedždu. (Envaru'l-Ašikin)

 

Radosne vijesti o stanjima u Džennetu

 

Jednom je neki čovjek došao kod Poslanika, s.a.v.s. i upitao:

''Ja Resulallah, ima li konja u Džennetu? Ja mnogo volim konje''

''Ako mnogo voliš konje, tamo će te čekati konj od crvenih rubina, sa njim ćeš moći da putuješ u koji god želiš dio Dženneta'' odgovori Poslanik, s.a.v.s. Na te riječi upita drugi:

''O Allahov Poslaniče, ima li deva u Džennetu? Ja deve mnogo volim''

''O Allahov robe, ako uđeš u Džennet, tamo ćeš naći sve što ti srce poželi'' (Tirmizi; Ahmed; )

Ebu Said-i Hudri, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: ''Ako neko od Džennetlija poželi da ima dijete, dat će mu se dijete u liku kakav želi. Žena će zatrudniti, roditi dijete, i ako želi, dijete će odmah porasti'' (Tirmizi; Ibn Madže)

U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Nakon što se Džennetlije smjeste u svoje dvorce, poželjet će da vide prijatelje. Pa će izaći da ih traže. Nakon nekog vremena pronaći će ih a onda će se prisjetiti događaja na dunjaluku pa će jedni drugima reći: ''Sjećaš li se kada smo to i to pričali tog i tog dana!? Pa smo se poslije toga pokajali i Allaha zamolili da nam oprosti. Eto, On nam je to oprostio'' (Ebu Nuajm)

Poslanik, s.a.v.s., je također rekao: ''Džennetlija koji bude na najnižem stepenu imat će 80 hiljada sluga i 72 žene. Svaka od žena i sluga imat će krunu na kojoj će se nalaziti biseri toliko lijepi i blistavi da najmanji od njih može obasjati prostor od istoka do zapada'' (Tirmizi)

 

Hikaja

 

Veliki islamski alim, hafiz Ibn Hadžer, jednog dana je prolazio čaršijom, sa velikim džematom, u lijepom odijelu. Dok je on tako prolazio, priđe mu jedan Jevrej koji je prodavao ulje, i bio u starom, iznošenom odjelu na kojem su bile fleke od ulja. Rekao mu je:

''Ej šejhulislam, vaš Poslanik kaže: ''Dunjaluk je tamnica za vjernika a džennet za nevjernika'' gledajući u moje i tvoje stanje, gdje je tu tamnica a gdje džennet?

Ibn Hadžer, r.ah., mu odgovori:

''Prema onom što je Allah pripremio za mene, kao za vjernika, na ahiretu, ovo stanje u kojem sam sad je doslovno tamnica. A ovo u čemu si ti, je džennet naspram onog što će te dočekati na ahiretu, ako ne preseliš kao vjernik.

Na ove riječi Jevrej primi Islam. (Munavi, Fejzu'l-Kadir)

 

Svrha muršidi kamila je postizanje Allahovog zadovoljstva i ahiretske sreće

 

Muršidi kamili su imami na putu takvaluka. Oni koji prođu kroz njihov odgoj, spoznaju Allaha, zavole Ga, zadobijaju ihlas, edeb i takvaluk. Ako osoba provede i upotpuni svoj život zalažući se za navedeno; ako uz pomoć i vodstvo muršida zadobije istinski/hakiki iman i ukrasi se edebom/lijepim ahlakom, postići će Allahovo zadovoljstvo, od čega nema veće sreće i blagodati. U posljednjem trenutku Allah Teala će takvoj osobi poslati meleke da ga obraduju Allahovim blagodatima i tako mu uzmu dušu. Tako će rob svoje vječno putovanje započeti u slasti i zadovoljstvu. Kaburski život će mu proteći u rahatluku a na Sudnjem danu će biti u Allahovom rahmetu. Njegov račun će biti lahak, i Allah će mu oprostiti grijehe. Uvest će ga u Džennet prostrani u kojem će boraviti sa Allahovim dostovima i tamo postići beskrajnu sreću. Eto to su sve plodovi tesavufa – škole takvaluka.

 

VE AHIRU D'A VANA ENIL HAMDULILLAHI RABEL A'LEMIN

 

 

 

 

 

Pretraga