Tefsir Ajetu-l-Kursije

Allah je – nema drugog Boga osim Njega - Živi i Sveodržavatelj. Ne obuzima Ga ni drijemež niti san. Njemu pripada ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Ko je taj ko se može zauzimati kod Njega osim Njegovom dozvolom? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a oni ne mogu obuhvatiti od Njegovog znanja osim koliko On želi. Njegov Kurs obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi čuvanje njihovo. On je Svevišnji, Veličanstveni (el-Bekare, 255).

Riječ Allah je subjekt (mubtede'), a imenska rečenica: nema drugog Boga osim Njega je njezin predikat (haber). Odvojena lična zamjenica Hu (Njega) je zamjena / permutativ (bedel) za skriveni subjekt u predikatu. Riječ el-Hajju (Živi) je ili drugi predikat (haber sani), ili zamjena (bedel) riječi Allah. Riječ Kajjum dolazi na oblik fej'ul, što je intenzivniji oblik riječi kijam, a znači: Onaj Koji sam po Sebi opstoji i Koji je neovisan od bilo koga drugoga.

 

Uzvišeni Hakk kaže: Allah – Uzvišni Allah je Nužno Biće (Vadžibu l-vudžud) Koje jedino zaslužuje da se obožava. Onaj ko obožava nekoga drugoga, čini veliku nepravdu; Živi – tj. Koji živi bez početka, oduvijek, i biva zauvijek, ne umire niti nestaje; i Sveodržavatelj (el-Kajjum) – tj. vječno opstoji i Svojim stvorenjima raspoređuje i dostavlja ono što je korisno, a odagnava od njih ono što je štetno; dostavlja im nafaku i dodjeljuje duhovne stepene. Ne obuzima Ga ni drijemež niti san – es-sinnetu je drijemež koji prethodi snu; nevm je san, tj. stanje opuštenosti živaca u ljudskom mozgu tako da izvanjska osjetila miruju i ne percipiraju.

Prvo je za Uzvišenog navedena riječi es-sinnetu pa onda riječ nevm, shodno rasporedu stanja te njihove međusobne povezanosti, kao što je rečeno u ajetu: I neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki... (et-Tevbe, 121). Jer da je samo navedena negacija obuzimanja drijemeža (sinetun) kod Uzvišenoga, izazvala bi se sumnja da Ga obuzima san (nevm) pošto je on intenzivnije stanje. A također, da je samo navedena negacija sna, izazvala bi se sumnja da Ga obuzima drijemež jer je on lakše stanje od sna. Ono što se hoće kazati jeste da je Uzvišeni Allah lišen (tenzih) ljudskih nedostataka i da se potvrdi (te'kid) da je On Živi i Vječni. Onaj koga obuzima drijemež ili san izložen je nedostacima života i posjeduje ograničenu memoriju i razmišljanje. I zbog toga se ne navodi veznik koji povezuje riječi sinetun ve la nevm sa rečenicom koja slijedi poslije njih, jer sve se to potvrđuje za Njega, tj. On posjeduje Život i Vječnost.

Navodi se da su riječi el-Hajju el-Kajjum najveće Allahovo ime (ismullahui l-e'zam). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Fatimi, radijallahu anha: ''Šta te spriječava da poslušaš ono što ti savjetujem?! Kada osvaneš i omrkneš reci: 'Ja Hajju Ja Kajjum. Molim Te Tvojim rahmetom, popravi sveukupno moje stanje i ne prepusti me samome sebi ni koliko treptaj oka!'' (Prenosi Nesa'i). Muslim navodi od Ebu Musaa, radijallahu anhu, da je rekao: 'Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao nam je pet riječi: ''Zaista Uzvišeni Allah ne spava niti je potreban snu; spušta pravdu i uzdiše je; Njemu se uzdižu noćna djela prije djela učenjenih danju i djela učenjenih danju prije onih učinjenih noću; Njegov zastor je nur (svjetlo) – u drugoj predaji stoji: nar (vatra) – da ga otkrije, Njegova uzvišenost sažegla bi sve ono što se vidi ljudskim očima!''

Njemu pripada ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. – Ovo je potvrda Njegove vječnosti i argument da samo On zaslužuje obožavanje. Pod riječima ''ono što je'' (ma) misli se na sve ono što sadrže nebesa i Zemlja, ono što je vidljivo na njima i što se na njima nalazi, npr. ljudi kao razumska bića i sve ostalo. Ovaj način izražavanja: lehu ma fi's-semavati ve ma fi'l-erd je stilogeniji (ebleg) od riječi: lehu s-semavati ve l-erdu ve ma fihinne, tj. da Allah posjeduje sve to (nebesa, Zemlju i ono što je na njima) bez ikakva saučesnika i bez takmaca. Čestica ma (što) u većini slučajeva koristi se za ono što dominira u određenom slučaju.

Ko je taj ko se može zauzimati kod Njega osim Njegovom dozvolom? – Ovo je objašnjenje Njegove uzvišenosti i toga da Mu se niko ne može suprotstaviti u Njegovoj moći da promijeni ono što želi zbog nečijeg šefa'ata ili pokornosti, a pogotovo da Ga neko spriječi svojim inatom ili svojim položajem. Upitna fraza ''ko je taj'' ima značenje negacije, tj. značenje glasi: Niko se ne može zauzimati kod Njega za onoga koga On želi kazniti osim s Njegovom dozvolom. Mnogobošci su tvrdili da će se idoli zauzimati za njih pa Uzvišeni obavještava da kod Njega nema zauzimanja osim s Njegovim dopuštenjem, a to se odnosi na šefa'at Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nekih poslanika, evlija i meleka.

On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih – Veli se da se riječi: ''On šta je bilo prije'' odnose na dunjaluk, a riječi ''i šta će biti poslije njih'' odnose na Ahiret; a veli se i obratno. Također se kaže: On zna šta su uradili od dobra i zla, a šta ih je mašilo i šta nisu uradili, kao i obratno. Ono što se hoće kazati jeste da Uzvišeni obuhvata sve stvari i da Mu ništa nije skriveno.

...a oni ne mogu obuhvatiti od Njegovog znanja osim koliko On želi. – tj. oni ne mogu ništa obuhvatiti od onoga što je Njemu poznato osim onoliko koliko On želi da im pokaže. Ove riječi su povezane sa prethodnim zato što one zajedno ukazuju na činjenicu da samo Uzvišeni Allah dž.š. posjeduje suštinsko i potpuno znanje i što ukazuju na Njegovu jedinstvenost u pogledu Njegovoga Zata (Bića) i Njegovih sifata (svojstava).

Njegov Kurs obuhvata i nebesa i Zemlju - Riječ kursijj u osnovi znači sastavljenost ili povezanost nečega s nečim; iz ovoga korijena izvedena je riječ kurrasetu koja znači knjigu ili teku čiji su listovi međusobno povezani. U uobičajenom značenju ovom riječju se imenuje ono na čemu se sjedi: stolica, stolac, sjedište, mjesto, ćurs, katedra, prijestolje, postolje, pijedestal, a tako se imenuje zato što su komadi drveta sastavljani jedni s drugima. Postoje različita mišljenja o značenju riječi Kurs u ovom ajetu. Jedni kažu da je Kurs isto što i Arš, dok drugi tvrde da nije tako.

Ispravno (sahih) je kazati da je Kurs jedno veliko tijelo (mahluk 'azim) ispred Arša, a iznad sedmoga neba, a nije Arš. Kaže se da su nebesa i Zemlja u odnosu na Kurs poput narukvice u odnosu na pustinju, a Kurs je u odnosu na Arš u istom omjeru. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: ''Nebesa u odnosu na Kurs su poput sedam dirhema (dinara) u odnosu na disk Sunca'' (turs). Veli se da Kurs predstvalja Božije znanje.

Bejdavi kaže: ''Kurs je slikovito prikazivanje (tasvir) veličine Uzvišenog Allaha i samo primjer (temsil mudžerred) u tom smislu, kao što je to iskazano i u slijedećem ajetu: Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati! A čitava Zemlja će u šaci Njegovoj biti na Sudnjem danu, a nebesa će smotana ostati u desnici Njegovoj (ez-Zumer, 67), tako da, zapravo, ne postoji nikakav kurs niti onaj ko na njemu sjedi. Veli se da je Allahov Kurs metafora (medžaz) za Njegovo znanje ili Njegovu moć. Riječ kurs je derivirana iz sintagme kursijju'l-'ilm ve'l-mulk (dosl. sjedište znanja i vlasti). Neko je rekao da je Kurs tijelo (džism) ispred Arša koje obuhvata sedam nebesa, zbog riječi Allahovoga Poslanika, alejhi's-salatu ve's-selam: 'Sedam nebesa i sedam zemalja u odnosu na Kurs su poput narukvice u odnosu na pustinju. Prednost Arša nad Kursom je kao prednost te pustinje u odnosu na tu narukvicu'''. Ovom Bejdavijevom mišljenju suprotstavlja se Sujuti u svojoj glosi na Bejdavijev tefsir.  A Allah, opet, najbolje zna!

...i Njemu ne dojadi – tj. ne pričinjava Mu nikakvu poteškoću; čuvanje njihovo. – tj. čuvanje nebesa i Zemlje. Ovdje nisu spomenute riječi ''i ono što je na njima'' jer njihovo čuvanje dovodi do čuvanja onoga što je na njima.

On je Svevišnji – tj. uzvišen od bilo kakve sličnosti sa stvorenjima i od svih vrsta takmaca; Veličanstveni. – tj. veliki i ogromne moći; izuzev veličanstva Njegovoga sve drugo je bezvrijedno.

Ovaj ajet sadrži temeljna pitanja u vezi sa Božanstvenošću: ukazuje na činjenicu da je Uzvišeni Allah jedan i jedini u svojoj Božanstvenosti, Koji je opisan suštinskim životom, Koji postoji kao Nužno Biće po Sebi i omogućava postojanje svega drugoga budući da je Vječni Koji opstoji Sam po Sebi i daje opstojanje svemu drugome. On je čist od promjene i utjelovljenja i lišen prolaznosti; ne priliči Mu nikakva sličnost sa stvorenjima i ne obuzima Ga ono što obuzima stvorene duše. On je vladar vidljivog i nevidljivog svijeta, Stvoritelj općih i pojedinačnih stvari, Posjednik žestoke snage i kod Njega se niko ne može zauzimati osim s Njegovim dopuštenjem. Poznavalac je svih stvari: javnih i tajnih, općih i pojedinačnih; Posjednik je vlasti i moći nad svime onim čime vlada i upravlja; ne obuzima Ga nikakva poteškoća niti Ga jedna stvar može zabaviti od druge stvari. On je visoko uzvišen iznad bilo kakvih zamišljanja i razmišljanja Ga ne mogu obuhvatiti; zato je On jedinstven po svojim izvanrednim svojstvima i posebnim odlikama. 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ''Ajetu'l-kursija je najveći ajet u Kur'anu''. Poslanik, alejhi's-salatu ve's-selam, također je rekao: ''Ko prouči Ajetu'l-kursiju na kraju svakog propisanog namaza, od ulaska u Džennet samo ga smrt sprječava; - u drugom rivajetu se nastavlja: kojom upravlja Veličanstveni i Plemeniti – a na njezinom učenju ustrajat će samo onaj ko je iskren ili pobožan; a ko je prouči kada legne u postelju, osigurao je sebe, svoga komšiju, komšiju njegovog komšije i sve kuće koje su u njegovom komšiluku''.

Poslanik, alejhi's-salatu ve's-selam, je kazao: ''Ko prouči ovaj ajet u svojoj kući, šejtan će je napustiti trideset dana, a sihirbaz i sihirbaska u nju neće ući četrdeset dana. O, Alija! Poduči Ajetu l-kursiji svoju djecu, svoju porodicu i svoje komšije, jer nije objavljen ajet veći od ovoga''. Ovo navode Bejdavi i Ebu's-Su'ud, dok je Sujuti kritikovao neke od ovih hadisa smatrajući ih slabim predajama.

Išaret:

O, vi koji vjerujete imanom posjednika duhovne istine: Udijelite ono čime smo vas Mi opskrbili (el-Bekare, 254) iz obilja znânjâ i riznicâ razumijevanja prije nego što dođe Dan susreta (jevmu'l-lika'), kada neće vrijediti nikakvi poslovi, kada će nestati sve aluzije i kada čovjeku neće ništa koristiti osim ulazak na Vrata počasti, pa će susresti Uzvišenog Allaha sa Allahom i nikoga više osim Njega. Poricatelji toga Dana su silnici prema samima sebi budući da su se oslanjali na svoja djela, pa će Uzvišenog Allaha sresti sa najvećim kipom - nefsom, a Živi i Sveuzdržavatelj je visoko uzvišen i neovisan od ljudskih djela i njihovih koristi. A sa Allahom je pomoć i podrška!

Onaj ko spozna da je On Živi, Koji ne umire, na Njega će se oslanjati: I osloni se na Živoga Koji ne umire (el-Furkan, 58), a to predstavlja traženje pomoći životu ruha (hajatu r-ruh) putem znanja (ilma) i potpune ljubavi (el-mehabbetu l-kamile). A onaj ko spozna da je On Živi i Sveuzdržavatelj, uspostavit će čvrstu vezu sa Njime i spominjanjem Njega zaboravit će na spominjanje svega drugoga, a sa osvjedočenjem u Njegovo sveuzdržavateljstvo neće vidjeti ništa drugo osim Njega. Ovo predstavlja traženje pomoći za spoznaju Njegovog sveuzdržavateljstva tako da će se time čovjek osloboditi tegobe planiranja, a usvajanjem Njegovih svojstava upravljat ćeš onime čime si zadužen: svojom porodicom, djecom, nefsom i imetkom, kao i svima onima koji su povezani s tobom od ljudi i posluge.

 

Pretraga