Čast je biti ummet Muhammeda s.a.v.s.

Kako istice ulema prema kazivanju Muhammeda a.s., izraz "Muhammedov s.a.v.s. ummet" odnosi se na dvije skupine ljudi:

• Cijelo čovječanstvo, one koji su pozvani u vjeru i

• Muslimane, one koji su se odazvali pozivu vjere. 

Ebu Nasr el-Kelabazi je ovako definisao podjelu ummeta:

• Ummet-i davet – oni koju su pozvani,

• Ummet-i İdžabet - oni koji su se odazvali i  

• Ummet-i itaat – oni koji su u pokornosti (predanosti).

 

Ummet-i davet/ummet koji je pozvan u vjeru

To su sva ona stvorenja na koje se odnosi poziv i obznana koja je data od Allaha poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. U ajetu “Mi smo tebe kao milost svjetovima poslali” (Enbija, 107) osim mnogih stvari na koje upućuje ovaj ajet u svojoj osnovi se odnosi na domen Poziva i Obznane Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

 

Ummet-i idžabet/ummet koji je prihvatio vjeru 

Ovaj izraz ili tačnije ova skupina ljudi i džina su oni koji su dali potvrdan odgovor na Allahov poziv i koji su prihvatili Muhammeda kao poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem i kao takvi oni ulaze u skupinu mu’mina. Ovaj izraz “ummeti idžabet” u  svojoj biti eskluzivno predstavlja zajednicu vjernika, a za koju je poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, u hadisima koristio termine poput “moj ummet” ili “ovaj ummet”.

“Ummeti idžabet” ili skupina vjernika kada se uporedi sa drugim skupinama ljudi ima posebne prednosti i karakteristike. Te prednosti i odvažnosti su zbog toga što je ta skupina ljudi svjesna razloga zbog kojeg je stvorena i njihov izbor načina života je kompatibilan sa Allahovim Pozivom i Uputom.

 

Ummet-i itaat/ummet koji je pokoran

Ovaj izraz se odnosi na onu grupu ljudi iz “ummeti idžabet”, onih koji su prihvatili vjeru, a za koje el-Kelabazi kaže da su to oni vjernici koji rade djela iskreno i predano. Za “ummeti itaat” se moze reći da je to ona grupa vjernika koja je u istinskoj pokornosti prema Allahu i poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje je bitno naglasiti da dobra djela neće biti moguće realizirati ako se je u nepokornosti poslaniku s.a.v.s. i ako se ne uzima njegov sunnet kao vodilja.

 

Pet stvari koje su date Allahovom poslaniku, s.a.v.s.

Fikhski poznavalac Ebu'l-Lejs, radijallahu anhu, kaže: “Lancima prenošenja preko Mudžahida radijallahu anhu na osnovu jednog rijaveta koji je dosegao do nas, prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

"Dato mi je pet stvari koje nisu date ni jednom poslaniku prije mene:

1. Ja sam poslan cijelom čovječanstvu.

2. Zemlja mi je učinjena mesdžidom i čistom.

3. Allah me je pomogao time da na mjesec dana razdaljine od neprijatelja njihova srca ispuni strahom.

4. Ratni plijen je meni i mom ummetu učinjen halalom.

5. Ovlašten sam zauzećem/šefaatom, i ovo pravo sam ostavio za moj ummet na Sudnjem danu. “

 

Prvi ummet koji će ući u džennet

Ebu'l-Lejs, radijallahu anhu, je kazao: “Na osnovu kazivanja fakiha Ebu Džafera, radijallahu anhu, Omer Ibn Hattab, radijallahu anhu, je trebao da uzme nešto od jednog Židova. Jednog dana kada se sreo s njime, rekao mu je:” 

- “U ime Allaha Onog koji je Učinio Ebu'l-Kasıma (Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem) ispred drugih ljudi, ne odmiči se od mene, ne idi nigdje! Ima nešto što  treba da uzmem od tebe.” Židov mu odgovori:

- “Allah Nije Učinio Ebu'l-Kasima privilegovanim nad ostalim svijetom!” Nakon ovih riječi Hazreti Omer, radijallahu anhu, podiže ruku i udari zidova u lice.

Židov će na to: 

“Sada izmedju nas dvojice samo Ebul-Kasim može biti sudac”.

Obojica su otišli do Allahova Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem, i zidov obraćajuci se poslaniku, alejhi selam, reče:

“Omer misli da je tebe Allah učinio privilegovanim ispred svih ljudi, a zbog toga što ne mislim da te je Allah učinio ispred drugih ljudi, Omer me je ošamario.” Na to će  poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“O Omere traži od njega halala što si ga osamario!” I onda nastavi dalje, sallallahu alejhi ve sellem:

- “O židove! Adem, alejhi selam, je Allahov izbor safijullah, Ibrahim, alejhi selam, je Allahov prijatelj halilullah, Musa, alejhi selam, je Allahov Poslanik nebiyullah, Isa, alejhi selam, je Allahov ruh ruhullah,  a ja sam  habibullah, onaj koji je voljen od Allaha.

- O židove! Imaju dva imena Uzvišenog Allaha po kojima je nazvao moj ummet. Allah, dželešanuhu, je Sebe Nazvao selam i mom je ummetu Rekao muslimin. Allah, dželešanuhu, je sebe nazvao mu’min i mome ummetu je rekao mu’minun.

- O židove! Vi ste od Allaha tražili jedan dan, ali Allah, dželešanuhu, je za nas  ostavio poseban dan kao petak i to je naš dan. Sutra (subota) je vaša, a nedjelja je  dan hrišćana.

- O židove! Vi ste od prvih ummeta, a mi smo posljednji ummet i od onih smo koji će na Ahiretu ući prvi u džennet.

- O židove! Prije nego što ja uđem u džennet, nijedan poslanik neće moći ući. Prije nego što moj ummet uđe u džennet, nijedan narod neće moći ući.”

 

Allahovi pokloni ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Ka'bu’l Ahbar, radijallahu anhu, je rekao: "Allahova tri poklona koja je dao drugim poslanicima, a koje je također dao ummetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su: 

1. Allah, dželešanuhu, je svakog od pejgambera učinio svjedokom za svoj narod; ovaj ummet je učinio svjedokom cijelom čovječanstvu.

2. Allah dželešanuhu je Naredio poslanicima, "O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite" (Al-Mu'minun, 51),  i ovom ummetu Allah, dželešanuhu, je Naredio “O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!” (Al-Baqara, 172). 

3. Allah, dželešanuhu, je naredio svim poslanicima, "Činite mi dovu kako bi vam dove primio” a za Muhammedov, sallallahu alejhi ve sellem, ummet je rekao:  "Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!" (Al-Mu'min, 60).

 

Ummet umjerenosti

Ovaj ummet je ummet umjerenosti, odnosno ummet sredine. U suri Al-baqara se kaze: “I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vaš svjedok.” (Al-baqara, 143). U ovom 143. ajetu sure Al-baqara riječ vasatten ili vasat nosi značenje pravedan, najhairniji ili posjednik vrlina.

Ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je daleko od pretjeranosti i manjkavosti već se nalazi između kao balans i umjereno djeluje i zbog tog razloga se kaže da je to vasat ummet ili umjeren ummet.   

Na primjer, u trošenju, rasipništvo je pretjeranost, a premalo trošenje i škrtost je nedostatak. Izmedju ovoga dvoga nalazi se džomertnost ili velikodušnost. U susretu neprijatelju dovođenje bespotrebno u opasne situacije, kaže se ifrat,  odnosno pretjeranost, a prepasti se i pobjeći od neprijatelja, kaže se da je to tefrit, odnosno manjkavost ili nedostatak. Između ovog dvoga nalazi se hrabrost. 

 

Hajirli ummet 

Naređivanje dobra, a odvraćanje od zla jedan je od zadataka koje je poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, ostavio u emanet ummetu. Ovaj zadatak je dat ummetu  upravo iz tog razloga što ovaj ummet ima bolje zasluge od drugih naroda.

U tom pogledu u Kur’anu se kaže: "Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćajte" (Ali-Imran, 110)

Kao što se vidi, mu’mini su najbolji ummet na dunjaluku, naređuju dobro, a  odvraćaju od zla, to su oni koji su odgojeni sa najljepšim ahlakom. Ovaj ummet je  od svih ummeta najbolji i iz tog razloga, kada hoće da se učini neko zlo, on ga spriječi ili kada treba da se uradi neko dobro, on ga podržava i na taj način zajednicu čuva od fesada. 

Da bi se ovo postiglo sa svim ovim teškim zadacima koji iziskuju trud i da bi se napravila jedna zajednica iskrenih i pravednih,  nephodno je da se živi životom onakvim kako to Allah od nas traži.

 

Pohvale poslanika, alejhim selam  

Poslanik, alejhim selam, našao u Bejtul Makdisu sa pejgamberima i s njima je razgovarao. Neki od njih su zahvaljivali Allahu na posebnim nimetima koje im je dao. Nakon što su zavrsili sa zahvalom, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im je rekao: ”Svi ste se Allahu zahvalili. Sada ću i ja na nimetima koje mi je Gospodar dao da Mu se zahvalim”. Pa je počeo: 

“Hvala neka ti je Allahu što si mene poslao kao milost svjetovima, što si me učinio donositeljem radosnih vijesti i onim koji opominje, što si spustio Kur’an  u kojem se nalaze objašnjenja za sve stvari. Moj ummet za dobro cijelog čovječanstva,  hvala ti sto si ga učinio najboljim. Moj ummet je udaljio od ekstremizma i učinio ga umjerenim.  Allah je moj ummet poslao kao zadnjeg, ali učinio ga je ummetom koji ce prvi ući u džennet.

Otvorio je moja prsa, izvukao tegobu iz mene i moje ime je uzvisio. Učinio me je posljednjim pejgamberom. Učinio me je prvim koji će otvoriti vrata dženneta.”

Slusajući ove riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Ibrahim, alejhi selam, reče:

“Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem, je zbog ovih nimeta koje su mu date učinjen da bude ispred vas.”

Pretraga