Prema miladi kalendaru 1. januar je dan oslobođenja Mekke. Tim povodom podsjetimo se događaja iz Poslanikovog s.a.v.s. života, fetha - pobjede najveće od svih pobjeda i oslobođenja Mekke, kao i oslobađanja srca.

Šta je Feth?

Feth je osvajanje gradova i zemalja sa ciljem širenja Allahove vjere, dostavljanja ljudima Allahove riječi. U arapskom jeziku riječ feth znači ''otvaranje, pokazivanje puta, donošenje presude, pobjeda''. U teološkoj terminologiji feth znači muslimansko osvajanje nemuslimanskih gradova sa određenim ciljem i u okviru određenih pravila.

 11-12. RABIULEVEL  (22-23 decembar) DAN POSLANIKOVOG ROĐENJA

Riječ  ''mevlud'' u  rječniku nosi značenje ''vrijeme i mjesto rođenja'', a među muslimanima podrazumijeva dan Poslanikovog a.s. rođenja – 12 Rabiulevel 571 godine po miladu. Prema vjerodostojnim predajama taj dan je bio ponedjeljak. Ibn Abbas r.a. kaže:

''Resulullah s.a.v.s. je na dunjaluk došao u ponedjeljak. U ponedjeljak mu je dato poslanstvo. Hidžru iz Mekke u Medinu je učinio u ponedjeljak, i u ponedjeljak je preselio na ahiret.'' (Ibn Redžeb el Hanbeli, Letaifu'l-Mearif)

Muharem je Allahov mjesec (Šehrullahi muharem) u kojem Allah obilno spušta Svoj rahmet, bereket, fejz i mnoge druge blagodati. 

Dan ašure je deseti dan mjeseca Muharema i taj dan kod Allaha ima posebno mjesto. U njemu je uzvišeni Allah svojim poslanicima dao razne počasti i uzdigao njihove stepene. Post u ovom danu ima veliku vrijednost. U vezi posta u mjesecu muharemu Poslanik s.a.v.s. je rekao:"Najbolji, najvredniji post, nakon mjeseca Ramazana, jeste post u mjesecu Muharemu. Najvredniji namaz, nakon farz namaza jeste noćni namaz." (Muslim)

U drugom hadisu kaže:

"Ako ćeš postiti post nafilu, posti u mjesecu Muharemu. Jer to je Allahov mjesec. U tom mjesecu ima jedan dan u kojem je Allah primio dovu jednom od naroda prijašnjih. U tom danu oprašta grijehe onima koji se kaju." (Tirmizi)

Kur'an i Kerimu Uzvišeni kaže: ''A kada oni koji su sebi štetu nanijeli, budu upitani: 'Šta ste učinili?' oni će odgovoriti 'Mi smo bili jadni na zemlji'. A meleki će ih upitati: 'Zar Allahova zemlja nije prostrana? Zašto niste hidžru učinili?' A njihovo boravište je džehennem!...'' (Nisa)

Prema riječima mufesira ovaj ajet govori da ukoliko na jednom mjestu nije moguće živjeti Allahovu vjeru, onda treba učiniti hidžru.

A prema riječima islamskih učenjaka svaka hidžra učinjena iz bilo kojeg vjerskog razloga, bilo da je to zbog traganja za znanjem, hadždža, džihada ili slično, smatra se kao hidžra učinjena Allahu dž.š. i Poslaniku s.a.v.s.

Kurban odnosno klanje kurbana, u vjerskoj terminologiji podrazumjeva klanje životinje koja ispunjava određene uslove, sa nijetom ibadeta, u određenom vremenu. Klanje kurbana je jedan vjerski hukum i za to postoje dokazi u Kur'anu, sunnetu i jednoglasan stav (idžma).

Uzvišeni Allah u Kur'an I Kerimu kaže:

''Klanjaj se Allahu i kolji kurban.'' (Kevser, 2)

U tefsiru ovog ajeta Muhammed b. Ka'b el-Kurazi kaže: Allahovi ajeti: ''Mi smo tebi uistinu darovali Kevser. Stoga  se klanjaj Gospodaru i kolji kurban!'' znače: Neki ljudi se klanjaju drugom osim Allahu, i njemu prinose žrtve, tj. kolju kurban. A Mi smo tebi darovali Kevser. Stoga neka tvoj namaz i tvoj kurban ne bude ni za koga osim za Allaha.''

Allah dž.š. u Kur'anu kaže: 

„U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.“ (Bekara 185.)

Ramazan je sultan svih dvanaest mjeseci. Ovaj mubarek mjesec sa postom, teravijama, Kur'anom, dijeljenjem na Allahovom putu vraća nas pravom putu, otvara srce za Allaha zikr i tefekkur.

VRIJEDNOST MJESECA RAMAZANA

Mjesec Ramazan je najčasniji i najbolji mjesec. Mjesec posta i mjesec Kur'ana. U njemu je počela objava Kur'ana časnog.

Ramazan je mjesec pokornosti, ibadeta, dobrote, dobročinstva, oprosta, milosti i postizanja Allahovog zadovoljstva.

Uzvišeni Allah u časnom Kur'anu kaže:

''Uzvišen je Allah, koji je u jednoj noći, svog roba (Muhammeda) odveo iz Mesdžidul Harama (Mekke) do svetog Mesdžidul Aksa, kako bi mu pokazao dokaze svoje. Uistinu On sve čuje i sve vidi.'' (Isra, 1)

''Isra'' i ''Miradž'' su dva važna događaja u povijesti islama. Ova dva događaja su se desila u jednoj noći. Poslanikovo putovanje iz Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aksa se naziva Isra. A ono što je uslijedilo tj. Poslanikovo uzdizanje iz mesdžidul Aksa na nebeski svod se naziva Miradž. Kada kažemo Miradž to podrazumijeva i događaj Isra.

Ovaj događaj se desio godinu i pol prije hidžre u 27. noći Redžepa. Sve se desilo u veoma kratkom vremenu. Odnosno Allah je u vremenu stvorio vrijeme.

Mesdžidul Haram je prostor koji se nalazi oko Kabe. To je ujedno prva bogomolja sagrađena na zemlji, i najsvetije mjesto na zemlji. Prvi čovjek koji je sagradio Kabu je bio hz. Adem zajedno sa melecima. Mnogo godina poslije na istim temeljima Kabu je sagradio Ibrahim a.s. zajedno sa svojim sinom Ismailom a.s.

Mesdžidul Aksa je sveto mjesto u Kudusu. Druga bogomolja napravljena na zemlji. Napravili su je hz. Davud i hz. Sulejman a.s. To je prva kibla muslimana i treće mjesto po svetosti, nakon Kabe i Poslanikove džamije u Medini.

Određena vremena i mjesta su odlikovana nad drugim i imaju svojstvo svetosti. Njihova vrijednost je velika iz razloga što Allah želi da tako bude. A to Allahovo davanje sadrži brojne mudrosti i koristi za čovjeka. Važni događaji koji su se desili u određeno mubarek vrijeme i na mubarek mjestu čine ih još svetijim i važnijim. 

Mubarek mjeseci, dani i noći imaju posebnu vrijednost i sadrže mnoštvo kerameta. 

Cijeli kosmos, svi svjetovi i sva stvorenja ukazuju hurmet i poštovanje ovim mubarek vremenima. (Said Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gajb)

Među vremenima koja je Allah odlikovao na drugima su tri mjeseca Redžeb, Šaban i Ramazan. Ova tri mjeseca u našoj vjeri imaju izuzetno veliku vrijednost.

U njima se nalaze četiri mubarek noći, to su: lejletul regaib, lejletul berat, lejletul miradž i lejletul kadr. Ove noći imaju poseban značaj i velika su prilika da osoba razmisli o sebi i svom stanju, da svede račun sa sobom i obnovi nijete. Velikani kažu da su mubarek noći za bolesno srce isto što je voda za suhu zemlju.

Uzvišeni Allah kaže: „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Tevbe, 128) 

U drugom ajetu Allah, dž.š., kaže: “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (Enbija, 107)

Prenosi se da je Said b. Džubejr, r.a., rekao: “Muhammed, s.a.v.s., je bio rahmet za sve ljude. Usrećio se onaj ko ga je uzvjerovao i ko ga je potvrdio. Pa čak i onaj ko nije uzvjerovao u njega, spasio se (kolektivne) kazne koju su iskusivali prijašnji narodi kao što su utapanje u vodi ili propadanje u zemlju.” Naš Pejgamber Muhammed Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, rodio se 12. noći mjeseca Rebiul evvela odnosno 20. aprila 571. godine po miladu. Tu mubarek noć nazivamo noć rođenja ili mevlud.

Allah, dž.š., kuneći se vremenom u Kur'an-i Kerimu kaže: “Tako mi vremena - čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (Al-Asr, 1-3) Imam Šafija o ovoj suri je kazao slijedeće: “Da ljudima nije objavljeno ništa osim ove sure, (sa porukama i značenjima koje nosi) ova sura bi im bila dovoljna.” Naznačeno je da ova sura (u sažetku) sadrži sva Kur’anska znanja. Zato što je sva Kur’anska znanja moguće sabrati u slijedeća četiri polja koju su sažeta u ovoj suri: Iman, Salih amel (dobra djela), naređivanje dobra i sprečavanje zla.” Kažu vrijeme je novac. Znači vrijeme je najveće blago. Jedan sat proveden u imanu je najdragocijeni trenutak života.  Džunejd Bagdadi, k.s., kaže: “Dobro iskoristite blago vremena. Ono nam samo jednom dolazi u ruke, jesil ga ispustio, više ga nikad za nikad nećeš dobiti. Nema vrijednijeg blaga na dunjaluku od vremena.” Na dunjaluku se svaki trenutak samo jednom doživljava, on se više nikad ne vraća. Zato su Allahovi prijatelji svaki svoj uzdah (nefes) koristili kao da im je posljednji. Iz tog razloga su sufije sebe opisale kao ‘ibnul vakt’ ili sinove vremena, a to znači svaki trenutak biti budan, biti uvijek u ‘huduru’. 

Stranica 2 od 2

Pretraga