Ljubav prema Poslaniku s.a.v.s.

Hazreti Muhammed, s. a. v. s., je milost svijetovima, i u isto vrijeme i najmiliji Allahov, dž. š., rob. Kako god je on Allahov, dž. š., najdraži rob, također, i mu'mini njega najviše vole. Jer ljubav prema Poslaniku, s. a. v. s., je jedan od temelja imana. Vjerovjesnik, s. a. v. s., je kazao: „Nijedan od vas neće biti vjernik dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, dijeteta i cijelog svijeta.“ (Buharija) 

Voljeti Pejgambera, s. a. v. s., je moguće sa primjenjivanjem propisa koji se nalaze u Kur'anu i sunnetu i sa prihvatanjem Muhammeda, s. a. v. s., za svoga uzora i vodiča. Onaj ko voli Pejgambera bit će zajedno sa njim na ahiretu. Svakako da je naš Pejgamber, s. a. v. s., dostojan jedne takve ljubavi. Jer on je Allahov Miljenik. On, s. a. v. s., da bi iskazao ovu istinu, je  lično kazao: „Znajte da sam ja Allahov Miljenik i Njegov Prijatelj i ne hvališem se time. Na Kijametskom danu bajrak zahvale bit će u mojoj ruci.“ (Tirmizi)

Ljubav donosi bliskost prema onome ko se voli i prekriva nedostatke. Kada bi se požalili na male pogreške pojedinih ashaba koji su hazreti Pejgambera, s. a. v. s., voljeli više od života, Pejgamber, s. a. v. s., bi kazao: „On voli Allaha i Njegovog Poslanika“, i time pokazao da ne priliči kritikovati i gledati u male nedostatke jednog mu'mina koji iskreno i više od života voli Pejgambera, s. a. v. s.

Zuhri pripovijeda da su se požalili Allahovom Poslaniku, s. a. v. s., na ashaba Abdullaha ibn Huzejfu,r. a., da je šaljivdžija i da se bavi ispraznim stvarima, te da je Allahhov Poslanik, s. a. v. s., kazao: „Ne uznemiravajte ga, on ima skriveni hal. On voli Allaha i Njegovog Poslanika.“ 

Enes, r.a., kaže: ''Allahov poslanik, s. a. v. s., mi je kazao: 'Sinko, ako možeš, dočekuj jutro i dočukuj noć ne gajeći mržnju u svome srcu ni prema bilo kome', a zatim mi je kazao: 'Sinko, to je moj sunnet. Onaj ko voli moj sunnet, mene voli, a onaj ko mene voli, biti će sa mnom u džennetu.'''

 

Slijediti hazreti Pejgambera, s.a.v.s.

Slijediti Resulullaha, s. a. v. s., jeste pokoriti se kitabu Uzvišenog Allaha i čvrsto se uhvatiti za Pejgamberov sunnet u vjerovanju, djelovanjima i stanjima (hal), u svim radnjama i ponašanjima. Slijediti Resul-i Ekrema, s. a. v. s.,  je nužno i farz-i ajn svakom mu'minu. Uzvišeni Allah u Kur'an- Kerimu kaže:

„Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' - a Allah prašta i samilostan je.“ (Ali Imran 31)

„I pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana.“ (Ali Imran 132)

Također, u hadis-i šerifima je kazano:

„Uistinu, najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je oputa  Muhammeda.“  (Muslim)

„Ono što vam zabranim, toga se klonite, a što vam naredim, koliko ste u mogućnosti, to izvršite.“ (Muslim)

Po ovom pitanju od onoga što su kazali velikani je i slijedeće: „Puteva ka Allahu je koliko i stvorenja. Međutim, ti putevi su otvoreni samo onima koji slijede Resulullaha, s. a. v. s. Za druge su zatvoreni.“

 

Da bi se bilo sljedbenik Resulullaha, s. a. v. s., postoji mnogo uslova (šartova). Neki od njih su:

 - istinski vjerovati u poslanstvo Poslanika, s. a. v. s., i da je on posljednji poslanik,

 - istinski vjerovati da je on Uzvišenom Allahu najbliži, najdraži i da je kod Allaha, dž. š., na najvećoj deređži,

 - istinski vjerovati daje Resulullah, s. a. v. s., najčasnije i najpotpunije stvorenje,

 - istinski vjerovati da je Pejgamber, s. a. v. s., sebep (razlog) postojanja drugih stvorenja,

 - istinski vjerovati da je Resul-i Ekrem, s. a. v. s., vodič ummetu na Pravom putu,

 - istinski vjerovati da je Poslanik, s. a. v. s., ima pravo šefaata za griješnike i  da je blag prema mu'minima.

 

Ljubav ashaba prema Resulullahu, s.a.v.s.

Enes ibn Malik, r.a., pripovijeda: „Došao je jedan čovjek i upitao Allahovog Poslanika, s. a. v. s

-Kada će Sudnji dan?

-A šta si ti pripremio za Sudnji dan? - upitao ga je Allahov Poslanik, s. a. v. s.

-Ništa, ali ja mnogo volim Allaha i Njegovog Poslanika.

-U tom slučaju biti ćeš zajedno sa onima koje voliš - na to mu kaza Resulullah, s. a. v. s.

Nakon ovog hadisa njegov prenosilac Enes, r. a., je rekao: „Nismo se do tada  ničemu obradovali koliko riječima Allahovog Poslanika, s. a. v. s. 'U tom slučaju biti ćeš zajedno sa onima koje voliš.' Ja volim Alahovog Poslanika, s. a. v. s., Ebu Bekra, Omera i nadam se da ću zbog te moje ljubavi i na ahiretu biti sa njima.“

Ebu Said, r. a.,pripovijeda: ''U bici na Uhudu bilo je poparano lice Pejgambera, s. a. v. s. Malik ibn Sinan, r. a., je došao pred Pejgambera, s. a. v. s., i upio i progutao krv koja je tekla iz rane Pejgambera, s. a. v. s. Hazreti Pejgamber, s. a. v. s., je kazao: 'Ako neko želi vidjeti čovjeka koji je pomiješao moju krv sa svojom, neka pogleda Malik ibn Sinana.''' (Kandehlevi, Hayatu-s- Sahabe)

 

Junaštvo ashabijke Nesibe, r.anha.

Ashabijka Nesiba, r. anha., se zajedno sa svojim mužem i svoja dva sina priključila islamskoj vojsci i došla na Uhud. Njen muž i sinovi su trebali da se bore protiv mušrika, a ona da pomaže ranjenim muslimanima i donosi vodu. Međutim, u drugom dijelu bitke muslimani su počeli dolaziti u neprilike i oko Poslanika, s. a. v. s., je ostalo malo boraca (mudžahida), kada je to vidjela ashabijka Nesiba, r. anha., odmah je došla do Pejgambera, s. a. v. s. i počela se boriti. Sa sabljom i strijelom nastojala je od mušrika zaštititi Pejgambera, s. a. v. s. U tim momentima je i ranjena. Kad god bi Pejgamber, s. a. v. s., pogledao oko sebe vidio bi ashabijku Nesibu, r. anha., nasuprot mušrika.  Kazao je: „Ej, Ummu Umare! Ono što ti podnosiš i što možeš izdržati ne može svako podnijeti i izdržati.“ Kada je Pejgamber, s. a. v. s., vidio ranu koju je Nesiba, r. anha., zadobila na ramenu kazao je njenom sinu Abdullahu: „Previj ranu svojoj majci“, a potom je rekao:

„Da Allah učini mubarek (blagoslovljenim) vaše ukućane. Stepen (mekam) tvoje majke je bolji od mekama mnogih. Također, mekam tvoga babe je bolji od mekama mnogih. I tvoj mekam je bolji od mekama mnogih. Da Allah bude milostiv vašim ukućanima.“ U tim momentima Nesiba, r. anha., koja je sa hrabrošću koju joj je dao iman hrabro mahala sabljom, je kazala: „Allahov poslaniče! Učini dovu Allahu da ti budemo komšije u džennetu.“

Resul-i Kibrija, s. a. v. s., je proučio dovu: „Allahu moj! Učini ih mojim komšijama i prijateljima u Džennetu.“ Na to je Nesiba, r.anha ., radosno kazala: „Od sada kakav god mi musibet na dunjaluku dođe neću tugovati, meni je ovo dovoljno“, i pokazala svoju ljubav i vezanost prema Allahu, dž. š., i Njegovom Poslaniku, s. a. v. s. (Ibn Hišam, Sira)

 

Posljednja naša dova je ELHAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN

Pretraga