Bratstvo

„Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.“ (El-Hudžurat, 10)

"Nijedan od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome bratu i prijatelju ono što želi sebi." (Nevevi, Rijadu-s-salihin)

"Sedam vrsta ljudi će biti u Allahovom hladu na dan kada nikakvog drugog hlada - osim Njegovog - neće biti. Jedni od njih su i dva prijatelja koji se vole isključivo u ime Allaha, zbog te ljubavi se sastaju i u toj ljubavi se rastaju.“ (Buharija, Muslim, Tirmizi)

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Musliman je muslimanu brat, neće mu učiniti nasilje niti će ga ostaviti samog u opasnosti. Ko se nađe uz svog brata koji je u kakvoj potrebi, Allah će se naći uz njega kad on bude u nekoj potrebi, ko otkloni od muslimana kakvu nevolju, Allah će otkloniti od njega jednu od nevolja Sudnjega dana, a ko sakrije muslimanu kakvu mahanu, Allah će sakriti njegovu mahanu na Sudnjem danu.“ (Buharija, Muslim)

Naša blistava vjera islam okuplja sve mu'mine, istovremeno ih sviju okružuje i ujedinjuje pod jednim krovom. Naređuje im da zajedno žive, da se solidarišu jedni s drugima i da se uzajamno potpomažu.

Svi muslimani su braća bez obzira na naciju, rasu, jezik, boju, običaje, odjeću; bilo da su neuki ili alimi, bogati ili siromašni, slabi ili jaki – oni su opet braća. Jer tako je objavio i proglasio Uzvišeni Allah.

Kada se ljudi lijepo pokaju, i čisteći svoja srca krenu Pravim putem, osjećaju bliskost jedni prema drugima kao da su se ponovo i od jednog oca i majke rodili. To je taj osjećaj bratstva i bilo kakav problem da se pojavi ne smije da  pobriše taj osjećaj.

 

Bratstvo učiniti radi Allaha

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Najbolje djelo je radi Allaha voljeti i radi Allaha mrziti.“ (Ebu Davud)

Zašto se postaje brat? Šta je cilj? Uzvišeni Hakk nam ukazuje na sljedeće: „Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti.“ (El-Maide, 2)

Sva prijateljstva koja su na dunjaluku uspostavljena izvan Allahovg zadovoljstva i takvaluka na ahiretu će postati neprijateljstva. Jedini Gospodar Sudnjega dana nas sviju upozorava: „Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti ono koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.“ (Ez-Zuhruf, 67)

Prvo treba znati koristi i blagodati prijateljstva koje se sklapa radi Allaha. Jer čovjek koji svojim srcem ne vjeruje u neki posao neće se u njega upuštati i neće ispuniti ono što se zahtjeva.

Ebu Talib el-Mekki, kaddesallahu sirrehu, po ovom pitanju kaže: „Onaj ko zna koristi bratstva radi Uzvišenog Allaha i stepen (deredžu) jedne takve ljubavi – da bi na ovom putu stigao do svoga cilja i onoga što traži – on je strpljiv prema svome bratu, zahvaljuje mu se, prema njemu blago postupa i podnosi njegova dosađivanja. Jer onaj ko traži nešto vrijedno, da bi to stekao i zadobio, radi toga treba da potroši svoje najvrijednije stvari.“ (Ebu Talib el-Mekki, Kutu-l-kulub)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, je kazao: „Kad bih cijelog života postio, nimalo ne spavajući noći provodio u ibadetu, kad bih svoj imetak podijelio na Allahovom putu i kad bih tako preselio na ahiret, međutim, ako u mom srcu ne bi bilo ljubavi prema onima koji su pokorni Allahu i mržnje prema onima koji prema Njemu griješe, od svega ovoga što sam radio ne bih vidio neku korist.“ (Gazalija, Ihja)

 

Riječ zbog koje se kajao trideset godina

Jedan od arifa, Seri es-Sekati, kuddise sirruhu, kaže.

„Jednom sam povodom jednog događaja kazao elhamdulillah (hvala Allahu) i zbog te riječi sam se kajao punih trideset godina i molio Allaha za oprost. Ovako se to desilo. Jedne  noći je izbio pažar na čaršiji na kojoj se nalazio i moj dućan. Do mene je stigla vijest da je dućan izgorio. Istog časa, u ponoć, izašo sam vani da se raspitam o tom događaju. Na putu sam se susreo sa jednom grupom ljudi. Oni su dolazili sa mjesta događaja i kazali su mi:

'O Ebu-l-Hasane, mnogo dućana je izgorilo, ali tvoj dućan nije izgorio.'

Ja sam na to kazao elhamdulillah, spašen mi je dućan. Poslije sam razmislio i shvatio da sam pogriješio. Jako sam bio tužan kako sam mogao kazati elhamdulillah zato što moj dućan nije izgorio u požaru u kojem izgorila imovina moje braće mu'mina. Kao iskup (kefaret) za to, sve što se nalazilo u dućanu podjelio sam siromasima, a poslije sam napustio i bazar.“ (Kušejri, Risala)

 

Koristi bratstva radi Allaha

Prijašnji Allahovi dobri robovi su se međusobno upoznavali i postajali braća da bi stekli vječne nimete koji se  dobijaju na ahiretu. U suprotnom, oni to ne bi radili radi prolaznih dunjalučkih koristi.

Kao što je kazao jedan alim, najbolje bratstvo je ljubav koja ne prestaje i prijateljstvo koje se ne prekida. Bratstvo i ljubav radi Allaha su su dobra djela, a za bilo koje dobro djelo, da bi bilo potpuno i da bi se sevapi u potpunosti dobili, potrebno je to djelo na jedan lijep način privesti kraju. Ako ljubav i prijateljstvo ne dođu do ahireta, ako se lijepo ne završe, onda će završiti na jedan ružan način, a takvo stanje (situacija) poništava prethodne sevape od tog djela.

Kazano je: „Glavni čovjekov neprijatelj - šejtan ne zavidi onima koji jedni druge pomažu u dobru kao što se ljuti i zavidi onima koji se vole radi Allaha. Šejtan lično radi da bi pokvario odnos onih koji se vole radi Allaha i svoju najodabraniju vojsku podstiče na taj posao.“ 

U jednom haberu (predaji) je kazano: „Ako se dvije osobe raziđu, nakon što su postali braća radi Uzvišenog Allaha, zaista je to zbog neke mahane (nedostatka) koju je u duši počinio jedan od njih dvojice.“ 

U hadisu koji je prenio Ikrime i Ibn Abbas, radijallahu anhuma, hazreti Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ne svađaj se sa svojim bratom, ne zbijaj šale koje ne voli  i kad mu nešto obečaš ne postupaj suprotno tome.“

 

I pored toga on je moj brat

Ebu Derda, radijallahu anhu, je sreo jednog čovjeka koji je bio počinio neki grijeh. Ljudi oko njega su ga neprestano ružili i konstantno ga osuđivali zbog počinjenog grijeha. Ebu Derda, radijallahu anhu, im je kazao:

-Kakvo je to ponašanje? Kad bi vidjeli ovog svoga brata da je pao u neku jamu, zar ga ne biste iz nje izvadili?

-Naravno da bi ga izvadili – kazali su.

-Ako je tako, onda prekinite pričati loše o svom bratu. Zahvalite se Allahu, dželle dželaluhu, koji vam daje zdravlje i čuva vas od ovakvih stvari – kaza Ebu Derda.

-Zar se ti ne ljutiš na njega? – upitali su.

-Ja se ne ljutim na njega, nego na ono što je učinio. Kad ostavi nevaljalost koju čini, on je opet moj brat – kaza Ebu Derda, radijallahu anhu.

(Ebu Nuajm, Hiljetu-l-evlija; Kandehlevi, Hajatu-s-sahabe)

 

Naša posljednja dova je EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN

Pretraga